Powrˇt do listy rozda˝

ROZDANIE NR 20

 

NUMERYZAPISY% 
NSEWNSEWNSEW 
717100 75.025.0 
6154 pasy31.268.8 
5134 pasy31.268.8 
4114 pasy31.268.8 
319200 100.00.0 
216 -1500.0100.0 
141100 75.025.0 
1210100 75.025.0 
2094 pasy31.268.8 
Powrˇt do listy rozda˝