Rozdział XI
ODWOŁANIA wesja angielska92. PRAWO DO ODWOŁANIA wesja angielska

A. Uprawnienia uczestnika
- uczestnik lub kapitan może odwołać się od każdej decyzji sędziego podjętej przy stole.
B. Termin odwołania
- jeżeli organizacja patronująca nie wyznaczyła innego terminu, to prawo do odwołania się od decyzji sędziego upływa w 30 minut po udostępnieniu oficjalnych wyników do wglądu uczestnikom zawodów.
C. Sposób wnoszenia odwołania
- wszelkie odwołania należy wnosić przez sędziego.
D. Zgodność odwołujących się
- odwołanie nie powinno być przyjęte, jeśli nie opowiada się za nim któryś z graczy pary (zastrzeżenie to nie dotyczy turnieju indywidualnego) lub kapitan teamu. Uważa się, że nieobecny gracz opowiada się za wnoszonym odwołaniem.


Organizacja patronująca może wyznaczyć kary za odwoływanie się bez powodu.93. ROZSTRZYGANIE ODWOŁAŃ wesja angielska

A. Brak komisji odwoławczej
- gdy nie ma komisji odwoławczej, lub gdy taki zespół nie może się zebrać bez zakłócenia normalnego przebiegu zawodów, wówczas wszystkie odwołania rozpatruje i rozstrzyga sędzia główny.
B. Komisja odwoławcza
- jeżeli działa komisja odwoławcza, wówczas:
1. Odwołanie dotyczące przepisu
- odwołania lub ich fragmenty dotyczące tylko przepisów lub regulaminów rozpatruje i rozstrzyga sędzia główny. Od jego decyzji można odwołać się do komisji odwoławczej.
2. Inne odwołania
- wszystkie inne odwołania sędzia przedstawia do orzeczenia komisji odwoławczej.
3. Rozstrzyganie odwołań
- przy rozstrzyganiu odwołań komisji odwoławczej przysługują wszystkie uprawnienia przypisane w niniejszych przepisach sędziemu - z tym że komisja odwoławcza nie ma prawa zmienić decyzji sędziego podjętej na podstawie przepisu, regulaminu lub uprawnień do wymierzania kar dyscyplinarnych. W takich przypadkach komisja odwoławcza może zalecić sędziemu, by zmienił swoją decyzję.
C. Odwołanie się do władz krajowych
- po wyczerpaniu możliwości przedstawionych powyżej, można odwołać się do władz krajowych.


Organizacje Strefowe mogą określić odmienne zasady odwołań dla zawodów specjalnego typu.


poprzedni Rozdział X - SĘDZIA ZAWODÓW do góry następny Indeks

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001