Rozdział X
SĘDZIA ZAWODÓW wesja angielska


81. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA SĘDZIEGO wesja angielska

A. Status sędziego
- sędzia jest oficjalnym przedstawicielem organizacji patronującej.
B. Ograniczenia i odpowiedzialność
1. Strona techniczna
- sędzia jest odpowiedzialny za stronę techniczną zawodów.
2. Przestrzeganie przepisów i regulaminów
- sędzia jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych przepisów oraz regulaminów wprowadzonych i ogłoszonych przez organizację patronującą.
C. Zakres obowiązków i uprawnień
- zakres obowiązków i uprawnień sędziego obejmuje zwykle:
1. Pomocnicy
- dobieranie pomocników - o ile wymaga tego należyte pełnienie funkcji sędziowskich.
2. Zgłoszenia
- przyjmowanie zgłoszeń uczestników i sporządzanie ich listy.
3. Forma przeprowadzenia zawodów
- wybór metody przeprowadzenia zawodów oraz ogłoszenie jej zasad uczestnikom.
4. Dyscyplina
- utrzymywanie dyscypliny i porządku w czasie gry oraz zabezpieczenie normalnego jej przebiegu.
5. Przepisy
- stosowanie i interpretowanie niniejszych przepisów, a także informowanie graczy o ich uprawnieniach i obowiązkach, które z tych przepisów wynikają.
6. Błędy
- poprawianie błędów oraz nieprawidłowości, o których dowiaduje się w jakikolwiek sposób przed upływem okresu reklamacyjnego ustalonego stosownie do przepisu 79C.
7. Kary
- wymierzanie kar przewidzianych w niniejszych przepisach.
8. Zaniechanie kary
- uchylanie kary, według własnego uznania, gdy o to uchylenie występuje strona nie wykraczająca.
9. Spory
- rozsądzanie sporów oraz - w razie potrzeby - przedstawianie kwestii spornych komisji odwoławczej.
10. Zapisy
- zebranie dokumentacji zapisów wszystkich rozegranych rozdań oraz zestawienie wyników.
11. Wyniki
- przekazanie zestawienia wyników organizacji patronującej, w celu oficjalnego ich zarejestrowania.
D. Pomocnicy a odpowiedzialność własna
- sędzia główny może powierzyć swoim pomocnikom każdy spośród obowiązków wymienionych w C, ale nie jest przez to zwolniony od odpowiedzialności za należyte ich wypełnienie.


* Sędziów pomocniczych wyznacza organizator82. POPRAWIANIE BŁĘDÓW PROCEDURALNYCH wesja angielska

A. Obowiązek sędziego
- obowiązkiem sędziego jest poprawianie wszelkich błędów proceduralnych oraz zapewnienie sprawnego przebiegu gry, w sposób nie kolidujący z niniejszymi przepisami.
B. Poprawianie błędów
- w celu poprawienia błędu proceduralnego sędzia musi
1. Orzeczenie wyniku rozjemczego
- orzec wynik rozjemczy - o ile pozwalają na to niniejsze przepisy.
2. Określenie czasu gry
- nakazać albo odroczyć rozegranie odnośnego rozdania.
C. Błąd sędziego
- jeżeli sędzia dokonał rozstrzygnięcia, które on sam lub też sędzia główny uzna za niesłuszne, a sprostowanie pozwalające uzyskać normalny zapis w odnośnym rozdaniu nie jest już możliwe, to powinien w tym rozdaniu orzec wynik rozjemczy, traktując obje zainteresowane strony jako nie wykraczające.83. INFORMOWANIE O UPRAWNIENIU DO ODWOŁANIA wesja angielska

Jeżeli sędzia przypuszcza, że zrewidowanie jego decyzji - ze względu na fakt, którego dotyczyła, lub też na to, że podjął ją według własnego uznania - może być wskazane (np. kiedy orzeka wynik rozjemczy zgodnie z przepisem 12), to powinien poinformować zainteresowanego uczestnika o jego uprawnieniu do odwołania się od takiej decyzji lub może sam przedstawić sprawę właściwej komisji odwoławczej.
84. ROZSTRZYGANIE NA PODSTAWIE FAKTÓW UZGODNIONYCH wesja angielska

Gdy przywołano sędziego w celu dokonania rozstrzygnięcia na podstawie przepisu lub regulaminu, a wszystkie fakty zostały bezspornie ustalone, wówczas sędzia rozstrzyga następująco:

A. Brak kary
- jeżeli odpowiedni przepis nie przewiduje żadnej kary a sędzia nie znajduje przesłanek, aby decydować według własnego uznania, nakazuje graczom kontynuowanie licytacji czy też rozgrywki.
B. Kara przewidziana przez przepis
- jeżeli dana kwestia jest wyraźnie objęta przepisem, który określa karę za rozpatrywaną nieprawidłowość, to sędzia wymierza tę karę i dopilnowuje jej wykonania.
C. Wybór przez
- jeżeli przepis daje graczowi do wyboru jedną z dwóch lub kilku kar, sędzia przedstawia zainteresowanym wszystkie dostępne możliwości oraz dopilnowuje wyboru kary i jej wykonania.
D. Wybór przez sędziego
- jeżeli przepis pozwala sędziemu na wybór pomiędzy wymierzeniem określonej kary a orzeczeniem wyniku rozjemczego, to sędzia stara się zachować bezstronność, każdą wątpliwość rozpatruje na korzyść strony nie wykraczającej.
E. Rekompensata strat w braku kary
- jeżeli miała miejsce nieprawidłowość, za popełnienie której przepisy nie przewidują żadnej kary, a zachodzi możliwość, że strona nie wykraczająca poniosła z powodu tej nieprawidłowości stratę, sędzia orzeka wynik rozjemczy, informując stronę wykraczającą o jej uprawnieniu do odwołania się od tej decyzji (patrz przepis 81C9).85. ROZSTRZYGANIE NA PODSTAWIE FAKTÓW SPORNYCH wesja angielska

Gdy przywołano sędziego, aby - stosownie do przepisu czy też postanowienia odnośnego regulaminu - rozstrzygnął kwestię nieprawidłowości, a fakty nie zostały bezspornie ustalone, wówczas sędzia powinien postępować następująco:

A. Orzeczenie sędziego
- jeżeli sędzia uzna za wystarczające fakty które ustalił, orzeka, zgodnie z przepisem 84.
B. Fakty nie ustalone
- jeżeli sędzia nie jest w stanie ustalić faktów w stopniu wystarczającym do zastosowania przepisu 84, musi dokonać rozstrzygnięcia umożliwiającego kontynuowanie gry, informując zainteresowanych graczy o ich uprawnieniu do odwołania się od tej decyzji.
86. REZULTATY ROZJEMCZE W KONKURENCJI TEAMÓW wesja angielska

A. Procentowy wynik rozjemczy 60% w IMP
- gdy sędzia postanowił orzec procentowy wynik rozjemczy w wysokości średniej plus i średniej minus w IMP, to wynik ten wynosi odpowiednio +3 IMP lub -3 IMP.
B. Zapis nierównoważny w grze pucharowej
- jeżeli w meczu, który wymaga wyłonienia zwycięzcy (np. w rozgrywkach pucharowych), sędzia orzeka zapisowe rezultaty rozjemcze nierównoważne dla obu stron (patrz przepis 12C), to w spornym rozdaniu wynik każdego uczestnika oblicza się oddzielnie, po czym średnią arytmetyczną tych wyników przyznaje się obydwu teamom.
C. Powtarzanie rozdania
- sędzia powinien zrezygnować z możliwości zadecydowania (zgodnie z przepisem 6) o powtórnym rozdawaniu, jeżeli łączny wynik meczu bez tego rozdania może być znany któremuś z uczestników. Zamiast tego - orzeka wynik rozjemczy.87. ROZDANIE ZNIEKSZTAŁCONE wesja angielska

A. Definicja
- rozdanie uważa się za zniekształcone, jeżeli sędzia stwierdzi, że jedna lub więcej niż jedna karta znalazła się w innej niż poprzednio przegródce pudełka rozdaniowego, wskutek czego niektórzy uczestnicy, których zapisy powinny być bezpośrednio porównywalne, nie rozegrali tego rozdania w jego identycznym kształcie.
B. Obliczanie wyniku w rozdaniu zniekształconym
- w turnieju przed obliczeniem wyników rozdania zniekształconego (patrz A powyżej), sędzia ustala jak najdokładniej, które zapisy uzyskano w następstwie rozegrania rozdania w jego początkowej, a które w zmienionej postaci. Na tej podstawie dzieli on rozpatrywane zapisy na dwie grupy i oblicza wyniki każdej z tych grup oddzielnie - stosownie do postanowień regulaminu wprowadzonego przez organizację patronującą.

W niektórych rodzajach turniejów teamów organizacja patronująca może wprowadzić ponowne rozdawanie (patrz przepis 6).88. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW WYRÓWNAWCZYCH wesja angielska

Gdy w turnieju par albo indywidualnym konieczne jest orzeczenie procentowego wyniku rozjemczego uczestnikowi nie wykraczającemu, który takiego werdyktu nie spowodował, wówczas sędzia musi przyznać 60% liczby punktów turniejowych osiągalnych dla niego w danym rozdaniu, a jeżeli przeciętna wyników tego uczestnika w rozdaniach rozegranych przez niego w ciągu danej sesji okaże się wyższa niż 60%, to orzeczony wynik rozjemczy należy podwyższyć do tej przeciętnej.
89. WYMIERZANIE KAR W TURNIEJACH INDYWIDUALNYCH wesja angielska

W turniejach indywidualnych sędzia musi stosować postanowienia niniejszych przepisów wymagające wymierzenia kary w jednakowej mierze do obu graczy strony wykraczającej - także wówczas, gdy tylko jeden z nich ponosi winę za daną nieprawidłowość. Niemniej orzekając wynik rozjemczy, sędzia nie może wymierzać kary proceduralnej partnerowi wykraczającego - o ile uzna, że ten partner nie ponosi żadnej winy za naruszanie przepisu.90. KARY PROCEDURALNE wesja angielska

A. Uprawnienia sędziego
- oprócz egzekwowania kar wynikających z postanowień niniejszych przepisów sędzia może wymierzać także kary proceduralne za wszelkie wykroczenia, które wyraźnie opóźniają lub utrudniają grę, naruszają jej właściwy przebieg, przeszkadzają innym uczestnikom albo powodują orzeczenie wyniku rozjemczego przy innym stole, itp.
B. Wykroczenia podlegające karze
- do wykroczeń podlegających karom proceduralnym należą m. in.:
1. Spóźnienie
- przybycie gracza czy też uczestnika po wyznaczonym terminie gry.
2. Powolna gra
- nadmiernie powolna gra uczestnika.
3. Głośna dyskusja
- dyskutowanie o licytacji, rozgrywce lub o wyniku, które może być usłyszane przy innym stole.
4. Porównywanie zapisów
- niedozwolone porównywanie uzyskanych zapisów z innym uczestnikiem podczas sesji.
5. Dotykanie innych kart
- dotykanie lub branie do ręki kart należących do innego gracza (patrz przepis 7).
6. Pomieszanie kart
- umieszczenie jednej lub więcej kart w niewłaściwej przegródce pudełka rozdaniowego.
7. Błędy proceduralne
- każde wykroczenie porządkowe (jak nie sprawdzenie liczby kart własnej ręki, rozegranie niewłaściwego rozdania, itp.), którego następstwem jest orzeczenie wyniku rozjemczego dla jakiegoś uczestnika.
8. Nie podporządkowanie się
- każde naruszenie obowiązku niezwłocznego stosowania się do postanowień regulaminu zawodów czy też do poleceń sędziego.91. KARANIE LUB ZAWIESZENIE UCZESTNIKA wesja angielska

A. Uprawnienia sędziego
- dopełniając obowiązku utrzymywania porządku i dyscypliny sędzia korzysta ze szczególnych uprawnień; może on wymierzyć uczestnikowi karę dyscyplinarną w punktach lub odsunąć go od gry na czas trwania bieżącej sesji lub jej części (taka decyzja sędziego jest ostateczna).
B. Prawo do dyskwalifikacji
- sędzia jest upoważniony do zdyskwalifikowania uczestnika z ważnych powodów (taka decyzja wymaga zatwierdzenia przez komitet turnieju lub organizację patronującą).

poprzedni Rozdział IX - ORGANIZACJA PATRONUJĄCA do góry następny Rozdział XI - ODWOŁANIA

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001