Rozdział II
USTALENIA I CZYNNOŚCI WSTĘPNE wesja angielska1.TALIA, STARSZEŃSTWO KART I KOLORÓW wesja angielska

W brydża porównawczego gra się talią złożoną z 52 kart, zawierającą po 13 kart w każdym z czterech kolorów. Starszeństwo kolorów w porządku malejącym: pik (s), kier (h), karo (d),trefl (c). Starszeństwo kart w porządku malejącym: As (A), król (K), dama (D), walet (W), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.2.PUDEŁKA ROZDANIOWE wesja angielska

Dla każdego rozdania, które ma być grane podczas danej sesji, przeznaczone jest pudełko rozdaniowe z talią kart. Każde pudełko ma swój numer oraz cztery przegródki dla poszczególnych rąk, oznaczone symbolami "N", "E", "S" i "W" (pierwsze litery angielskich nazw stron świata), w konfiguracji kompasowej. Gracza rozdającego (ang. dealer) oraz stronę lub strony po partii (ang. vulnerable) oznacza się w pudełkach jak następuje:

licytację
rozpoczyna
gracz:
pudełka o
numerach:
"N" 1, 5, 9, 13
"E" 2, 6, 10, 14
"S" 3, 7, 11, 15
"W" 4, 8, 12, 16

strona (strony)
po partii:
pudełka o
numerach:
nikt 1, 8, 11, 14
"N-S" 2, 5, 12, 15
"E-W" 3, 6, 9, 16
"N-S" I "E-W" 4, 7, 10, 13

Ta sama kolejność oznaczeń powtarza się odpowiednio na pudełkach o numerach 17-32 i dla każdego następnego zbioru 16 pudełek. Nie powinno się używać pudełek oznaczonych w inny sposób; jeżeli jednak pudełko inaczej oznaczone zostało już użyte, to podane na nim oznaczenia obowiązują w ciągu danej sesji.3.PRZYGOTOWANIE STOŁÓW wesja angielska

Przy każdym ze stołów, ponumerowanych w kolejności ustalonej przez sędziego, gra czterech graczy. Sędzia wyznacza kierunek "N", co ustala pozostałe kierunki.4.PARTNERZY wesja angielska

Przy każdym stole czterech graczy tworzy dwie pary partnerów, czyli strony: "N-S" przeciwko "E-W". W konkurencjach par lub teamów uczestnikami są - odpowiednio - pary lub teamy, z zachowaniem stałego składu każdej z par w ciągu danej sesji (z wyjątkiem zastępstw zatwierdzonych przez sędziego). W konkurencji indywidualnej odrębnym uczestnikiem jest każdy gracz, a składy par ulegają zmianom podczas sesji.5.ZAJMOWANIE MIEJSC wesja angielska

A. Pozycja wyjściowa
- na początku sesji sędzia wskazuje każdemu uczestnikowi (indywidualnemu, parze, teamowi) pozycję lub pozycje wyjściowe. Jeżeli nie ma innych poleceń, to gracze każdej pary lub teamu mogą uzgodnić między sobą wybór miejsc, które zajmą na przydzielonych im pozycjach. Gracz, który raz wybrał pozycję odpowiadającą określonemu kierunkowi ("N", "E", "S" albo "W") może zmienić ją na odpowiadającą innemu kierunkowi w danej sesji tylko za zgodą lub na polecenie sędziego.
B. Zmiany miejsc
- każdy z graczy zmienia pozycję wyjściową lub też przesiada się do innego stołu stosownie do instrukcji sędziego. Sędzia obowiązany jest ogłaszać swoje instrukcje w sposób zrozumiały, a każdy gracz odpowiada za dokonanie wymaganej zmiany we wskazanym momencie i w nakazany sposób oraz za zajęcie właściwego miejsca po każdej zmianie.

poprzedni Rozdział I - DEFINICJE do góry następny Rozdział III - PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG GRY

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001