Rozdział III
PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG GRY wesja angielska6. TASOWANIE I ROZDAWANIE wesja angielska

A. Tasowanie
- przed rozpoczęciem gry każdą talię starannie się tasuje; przełożenie jej ma miejsce, gdy przeciwnik tasującego tego zażąda.
B. Rozdawanie
- karty muszą być rozdawane grzbietami do góry, po jednej, pomiędzy cztery ręce, z których każda otrzymuje trzynaście kart. Każdą rękę umieszcza się następnie - grzbietami kart do góry - w jednej z czterech przegródek pudełka rozdaniowego. Zalecanym sposobem jest rozdawanie kart w kolejności zegarowej.
C. Obecność obu par
- podczas tasowania i rozdawania powinni być obecni gracze z obu stron, chyba że sędzia postanowi inaczej.
D. Ponowne tasowanie i rozdawanie
1. Błąd w rozdawaniu, odkrycie karty
-jeżeli przed rozpoczęciem licytacji dla obu stron (patrz przepis17A) stwierdzono, że karty zostały rozdane nieprawidłowo, albo że któryś gracz mógł zobaczyć jakąś kartę należącą do innej ręki, musi nastąpić powtórne rozdawanie poprzedzone tasowaniem.
2. Brak tasowania
- żaden zapis nie jest prawomocny, jeżeli - bez potasowania - rozdano karty talii uporządkowanej albo pozostawiono w pudełku rozdaniowym rozdanie grane już wcześniej w innej sesji.
3. Polecenie sędziego
- uwzględniając postanowienia przepisu 22A powtórne rozdawanie poprzedzone tasowaniem musi nastąpić, jeżeli zażąda tego sędzia z jakiejkolwiek przyczyny uwzględnionej w niniejszych przepisach (ale patrz przepis 86C).
E. Czas i sposoby rozdawania
1. Przez zawodników
- sędzia może polecić, aby tasowanie i rozdawanie kart odbyto się przy każdym stole bezpośrednio przed rozpoczęciem gry
2. Przez sędziego
- sędzia może sam potasować i rozdać karty wcześniej.
3. Przez pomocników
- sędzia może powierzyć wcześniejsze tasowanie i rozdawanie kart swoim pomocnikom albo innym osobom do tego wyznaczonym.
4. Inne sposoby rozdawania
- sędzia może ustalić, aby rozdawania dokonano w inny sposób.
F. Powielanie rozdań
- jeżeli warunki zawodów tego wymagają, to powiela się - stosownie do poleceń sędziego - pierwowzór każdego rozdania, sporządzając jedną lub więcej dokładnych jego kopii.7. NADZÓR NAD PUDEŁKAMI I KARTAMI wesja angielska

A. Ustawienie pudełka
- pudełko z rozdaniem, które właśnie ma być grane, umieszcza się na środku stołu, gdzie pozostaje do zakończenia rozgrywki.
B. Wyjęcie kart, operowanie nimi
- każdy gracz wyjmuje karty swojej ręki z przegródki odpowiadającej zajmowanej przez niego pozycji.
1. Przeliczanie kart
- każdy zawodnik przelicza najpierw karty swojej ręki - grzbietami do góry - aby upewnić się, czy ma ich dokładnie trzynaście; następnie - zanim zgłosi jakąś zapowiedź - musi przyjrzeć się swojej ręce.
2. Zakaz ruszania cudzych
- podczas rozgrywki każdy gracz zatrzymuje zgrane karty przy sobie, nie dopuszczając do ich przemieszania z kartami któregokolwiek innego gracza; ani podczas rozgrywki, ani po jej zakończeniu, żadnemu graczowi nie wolno dotykać cudzych kart bez zezwolenia sędziego (jednak - stosownie do przepisu 45B - rozgrywający może grać kartami dziadka).
C. Schowanie kart
- każdy gracz musi schować trzynaście kart swojej początkowej ręki do przegródki odpowiadającej zajmowanej przez siebie pozycji. Odtąd, nie wolno mu wyjmować z pudełka kart żadnej ręki, chyba, że w obecności graczy z obu stron lub sędziego.
D. Odpowiedzialni za stół
- za utrzymanie właściwych warunków przebiegu gry przy stole odpowiada przede wszystkim gracz zajmujący przy nim stałą pozycję w ciągu danej sesji.8. ZAKOŃCZENIE RUNDY wesja angielska

A. Ruch pudełek i uczestników
1. Instrukcje sędziego
- sędzia poucza graczy o właściwym sposobie przenoszenia pudełek i przesiadania się uczestników.
2. Odpowiedzialność za przenoszenie pudełek
- przy każdym ze stołów gracz zajmujący pozycję "n" jest odpowiedzialny za przeniesienie przed następną rundą pudełek z rozegranymi tam rozdaniami na właściwy stół - chyba, że sędzia zarządzi inaczej.
B. Koniec rundy
- runda kończy się, gdy sędzia podaje sygnał rozpoczęcia rundy następnej; jeżeli jednak - do tego momentu - nie dokończono gry przy którymś stole, to dla tego stołu dana runda trwa dalej aż do dokonania przez graczy zmiany miejsc.
C. Koniec sesji
- ostatnia runda sesji - a także sama sesja - kończy się dla każdego ze stołów z chwilą zakończenia wszystkich rozdań dla niego przeznaczonych i wpisania bezspornie ustalonych zapisów do właściwych protokołów.

poprzedni Rozdział II - USTALENIA I CZYNNOŚCI WSTEPNE do góry następny Rozdział IV - PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001