Rozdział I
DEFINICJE wesja angielska


Alertowanie wesja angielska
- ostrzeganie strony przeciwnej, w sposób określony przez organizację patronującą, ze zapowiedź partnera zawiera taką informację, która bez odpowiednich wyjaśnień może nie być zrozumiana przez któregoś z przeciwników.
Atut wesja angielska
- każda karta koloru atutowego, wyznaczonego mianem kontraktu.
Częściowy zapis wesja angielska
- patrz: Zapis częściowy. .
Dograna wesja angielska
- 100 lub więcej punktów za lewy uzyskane w jednym rozdaniu.
Dołożenie do koloru wesja angielska
- dołożenie w lewie karty w kolorze wyjścia.
Dziadek wesja angielska
1. Partner rozgrywającego od momentu odsłonięcia karty pierwszego wyjścia.
2. Wyłożona na stole - po odsłonięciu karty pierwszego wyjścia-ręka gracza, którego partner stał się rozgrywającym.
Fałszywy renons wesja angielska
- dołożenie karty w innym kolorze niż wyjścia, mimo że istniała możliwość dodania do koloru.
Gra
- okres od rozpoczęcia licytacji do zakończenia rozgrywki.
Honor wesja angielska
- As (A), król (K), dama (D), walet (W) lub dziesiątka (10).
Kolejność licytowania i zagrywania wesja angielska
przepisowy porządek rozdawania kart, zgłaszania zapowiedzi i dokładania kart w lewach, to kierunek ruchu wskazówek zegara.
Kolor wesja angielska
- każda z czterech grup kart w talii, opatrzonych jednakowym barwnym symbolem: pik (s), kier (h), karo (d), trefl (c).
Kontra wesja angielska
- zapowiedź, której zgłoszenie po odzywce przeciwnika - o ile ta po skontrowaniu stanie się kontraktem powoduje odpowiedni wzrost wartości zapisu za wygranie albo przegranie tego kontraktu (przepisy 19 i 77).
Kontrakt wesja angielska
- ostatnia prawomocna odzywka zgłoszona w danej licytacji - także, gdy została skontrowana czy też zrekontrowana; stanowi zobowiązanie, że strona rozgrywającego weźmie - przy zachowaniu odnośnego miana w rozgrywce - zadeklarowaną liczbę lew,
Konwencja wesja angielska
1. Umowa partnerów nadająca zapowiedzi lub zagraniu sztuczne, zakodowane znaczenie.
2.Zagranie obrońcy, które umożliwia przekazanie informacji wynikającej z uzgodnienia z partnerem a nie z ogólnych zasad.
Lewa wesja angielska
1. Część składowa rozdania służąca do wyrażania wyniku kontraktu.
2. Cztery karty zagrane kolejno - po jednej z ręki każdego gracza - począwszy od karty wyjścia.).
Lewa deklarowana wesja angielska
1. Każda z lew, których liczbę wymienia odzywka.
2. Wszystkie lewy powyżej sześciu, jakie musi wziąć rozgrywający, aby zrealizować kontrakt.
LHO wesja angielska
- przeciwnik z lewej strony.
Licytacja wesja angielska
1. Proces ustalania kontraktu za pomocą następujących po sobie zapowiedzi;
2. Zbiór zapowiedzi zgłoszonych w rozdaniu przy danym stole, uporządkowany w kolejności ich zgłaszania.(patrz przepis 17E)
Miano wesja angielska
- wymieniony w odzywce kolor lub bez atu.
Międzynarodowy punkt meczowy (IMP) wesja angielska
- jednostka międzynarodowej skali stosowana przy obliczaniu wyników - zgodnie z przepisem 78B.
Nadróbka wesja angielska
- każda lewa wzięta przez rozgrywającego ponad zobowiązanie określone kontraktem.
Nieprawidłowość wesja angielska
- każde odstępstwo gracza lub też graczy od norm postępowania ustalonych w niniejszych przepisach.
Obrońca wesja angielska
- każdy z przeciwników strony rozgrywającej.
Odzywka wesja angielska
- zapowiedź, która wymienia liczbę lew deklarowanych oraz miano.
Partner wesja angielska
- gracz tworzący wspólnie z innym parę przeciwko dwóm pozostałym graczom.
Pas wesja angielska
- zapowiedź gracza, który w danym momencie nie decyduje się zgłosić odzywki, kontry lub rekontry.
Pierwsze wyjście wesja angielska
- pierwsze zagranie w pierwszej lewie.
Po partii, przed partią wesja angielska
- założenia rozdania zgodnie, z którymi odnośna strona uprawniona jest do wyższych premii i zagrożona wyższymi karami za wpadki po partii niż przed partią (przepis 77).
Przeciwnik wesja angielska
- każdy z graczy, którzy przy stole tworzą parę przeciwną.
Psychologiczna zapowiedź wesja angielska
- zapowiedź stanowiąca wyraźne odstępstwo od uzgodnienia wzajemnego, co do siły ręki lub długości koloru.
Pudełko rozdaniowe wesja angielska
- pojemnik na karty opisany w przepisie 2.
Punkt turniejowy (PT) wesja angielska
- jednostka stosowana przy obliczaniu wyników w turnieju par lub indywidualnym (patrz przepis 78A).
Punkty zapisowe wesja angielska wesja angielska
- składniki liczbowe zapisu, brydża porównawczego (przepis 77); rozróżnia się:
1. Punkty za lewy - przyznawane stronie rozgrywającej;
2. Premie - dodatkowe punkty przyznawane za zrealizowanie kontraktu i nadróbki;
3. Kary za wpadki - przyznawane przeciwnikom rozgrywającego, gdy kontrakt został przegrany.
Rekontra wesja angielska
- zapowiedź, której zgłoszenie po kontrze przeciwnika powoduje - o ile ta po zrekontrowaniu stanie się kontraktem - odpowiedni wzrost wartość zapisu za wygranie albo przegranie tego kontraktu (przepisy 19 i 77).
Ręka wesja angielska
- karty otrzymane przez gracza w danym rozdaniu (ręka początkowa), także - niezgrana ich część w rozpatrywanym momencie.
RHO wesja angielska
- przeciwnik z prawej strony.
Rozdanie wesja angielska
1. Zbiór kart jednej talii rozdzielonych w wyniku rozdawania pomiędzy cztery określone ręce (rozkład rozdania);
2. Przechowywane w przegródkach pudełka rozdaniowego cztery ręce rozdania w znaczeniu 1, przypisane określonym pozycjom i przeznaczone do gry podczas sesji;
3. Rozkład rozdania traktowany jako całość wraz z przebiegiem licytacji rozgrywki.
Rozgrywający wesja angielska
- gracz, który realizuje kontrakt własnej strony i jako pierwszy zgłosił jego miano. Staje się on rozgrywającym po odsłonięciu pierwszego wyjścia (wyjątek - pierwsze wyjście poza kolejnością).
Rozgrywka wesja angielska
1. Część gry obejmująca zagrywanie kart; następuje po licytacji, w której zgłoszono odzywkę, a rozpoczyna się od odsłonięcia karty pierwszego wyjścia;
2. Zbiór zagrań w rozpatrywanym rozdaniu, uporządkowany w kolejności ich dokonywania przy danym stole.
Runda wesja angielska
- część sesji rozgrywana przez graczy pozostających przy tych samych stołach.
Sesja wesja angielska
- wyodrębniona w czasie część zawodów, w której rozgrywana jest określona przez organizację patronującą liczba rozdań.
Sędzia wesja angielska
- osoba wyznaczona do prowadzenia zawodów brydżowych i uprawniona do stosowania niniejszych przepisów.
Sprostowanie wesja angielska
- poprawienie nieprawidłowości lub skorygowanie jej następstw w taki sposób, aby przebieg licytacji czy też rozgrywki był jak najbardziej zbliżony do normalnego.
Strona wesja angielska
- dwaj gracze tworzący parę przeciwko dwóm innym graczom.
Szlem wesja angielska
- tradycyjne określenie: kontrakt stanowiący zobowiązanie do wzięcia 7 lew deklarowanych.
Szlemik wesja angielska
- tradycyjne określenie: kontrakt stanowiący zobowiązanie do wzięcia 6 lew deklarowanych.
Talia wesja angielska
- zbiór 52 kart, odpowiadający wymogom gry w brydża (patrz przepis 1).
Team wesja angielska
- dwie lub więcej par tworzących zespół rozgrywający poszczególne rozdania o wspólny wynik - każdorazowo w ciągu sesji dwie pary na przeciwnych liniach różnych stołów, jeżeli regulamin zawodów zezwala na zespoły liczące więcej niż cztery osoby, możliwe jest dokonywanie - między sesjami - zmian w składzie teamu.
Uczestnik wesja angielska
1. W konkurencji indywidualnej - pojedynczy gracz;
2. W konkurencji par-para graczy nie zmieniająca swojego składu;
3. W konkurencji teamów - czterech lub więcej graczy tworzących team.
Wpadka wesja angielska
- każda lewa brakująca po zakończeniu gry stronie rozgrywającego do wypełnienia zobowiązania określonego kontraktem (przepis 77).
Wyjście wesja angielska
- pierwsza karta zagrana w lewie.
Wynik rozjemczy wesja angielska
- wynik orzeczony przez sędziego (patrz przepis 12). Może to być:
1. Procentowy wynik rozjemczy, przyznany stronom lub uczestnikom - gdy zapisu nie uzyskano, albo - gdy prawidłowe porównanie zapisów nie jest możliwe, a powtórne rozdawanie nie może mieć miejsca;
2. Zapisowy wynik rozjemczy, dobrany odpowiednio przez sędziego i przyznany stronom, w punktach zapisowych - zamiast zapisu, który uzyskano w następstwie nieprawidłowości.
Zagranie
- dołożenie karty danej ręki do lewy, włączając pierwszą kartę w lewie (wyjście).
Założenia rozdania wesja angielska
- wskazania pozycji rozdającego (ang. dealer) i strony (stron) "po partii" (ang. vulnerable), oznaczone na pudełku rozdaniowym i zależne od jego numeru. Założenia rozdania mają wpływ na jego wynik punktowy (przepis 77).
Zakryta karta
- karta położona przed graczem w sposób uniemożliwiający dostrzeżenie jej koloru i wysokości.
Zapis częściowy wesja angielska
- 90 lub mniej punktów za lewy uzyskane w jednym rozdaniu.
Zapowiedź wesja angielska
- odzywka, kontra, rekontra lub pas.

poprzedni Zakres stosowania i interpretacja Przepisów do góry następny Rozdział II - USTALENIA I CZYNNOŚCI WSTĘPNE

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001