Rozdział VIII
ZAPIS I OBLICZANIE WYNIKÓW wesja angielska77. TABELA ZAPISÓW BRYDŻA PORÓWNAWCZEGO wesja angielska

PUNKTY ZA LEWY UZYSKIWANE PRZEZ STRONĘ ROZGRYWAJĄCEGO ZA WYGRANIE KONTRAKTU
Punkty zdobyte
za wylicytowanie
i wygranie
kontraktu
Miano kontraktu
c d h s bez atu
za każdą lewę deklarowaną i wziętą
każdą pierwszą następne
bez kontry
z kontrą
z rekontrą
20
40
80
20
40
80
30
60
120
30
60
120
40
80
160
30
60
120
Uzyskanie w zapisie jednego rozdania:
• 100 lub więcej punktów za lewy - stanowi dograną
• mniej niż 100 punktów za lewy - stanowi częściowy zapis.

PREMIE UZYSKIWANE PRZEZ STRONĘ ROZGRYWAJĄCEGO
punkty zdobywane za wygranie kontaktu strona rozgrywającego
"przed partią" "po partii"
uzyskanie: dogranej
zapisu częściowego
300
50
500
50
wygranie każdego
kontraktu:
z kontrą (bez rekontry)
z rekontrą
50
100
50
100
wylicytowanie
i wygranie
6 lew deklarowanych (szlemik)
7 lew deklarowanych (szlem)
500
750
1000
1500
punkty za nadróbki
(za każdą lewę wziętą ponad
liczbę lew deklarowanych)
bez kontry
z kontrą
z rekontrą
wartość lewy
100
200
wartość lewy
200
400

KARY ZA WPADKI UZYSKIWANE PRZEZ OBROŃCÓW, GDY KONTRAKT ZOSTAŁ PRZEGRANY
punkty za wpadki
(lewy brakujące do wygrania kontraktu)
strona rozgrywająca
"przed partią" "po partii"
bez kontry-za każdą wpadkę 50 100
z kontrą
za wpadkę:
pierwszą
drugą i trzecią
czwartą i następne
100
200
300
200
300
300
z rekontrą
za wpadkę:
pierwszą
drugą i trzecią
czwartą i następne
200
400
600
400
600
600

78. METODY OBLICZANIA WYNIKÓW wesja angielska

A. Wyniki w Punktach Turniejowych (PT)
- obliczając wyniki rozdania w punktach turniejowych (PT) każdemu uczestnikowi przyznaje się zapisy uzyskane w relacji do innych uczestników, którzy grali to samo rozdanie i których wyniki porównuje się: po 2 PT - za każdy zapis gorszy od uzyskanego przez tę parę, po 1 PT - za każdy zapis równy uzyskanemu przez nią, a po 0 PT - za każdy zapis lepszy od zapisu uzyskanego przez tę parę.
B. Wyniki w Międzynarodowych Punktach Meczowych (IMP)
- obliczając wyniki rozdania w międzynarodowych punktach meczowych (IMP) różnicę punktów między dwoma porównywanymi zapisami zamienia się na odpowiednią liczbę IMP według poniższej skali:
różnica         różnica         różnica  
zapisów IMP       zapisów IMP       zapisów IMP
20 - 40 1       370 - 420 9       1500 - 1740 17
50 - 80 2       430 - 490 10       1750 - 1990 18
90 - 120 3       500 - 590 11       2000 - 2240 19
130 - 160 4       600 - 740 12       2250 - 2490 20
170 - 210 5       750 - 890 13       2500 - 2990 21
220 - 260 6       900 - 1090 14       3000 - 3490 22
270 - 310 7       1100 - 1290 15       3500 - 3990 23
320 - 360 8       1300 - 1490 16       4000 i więcej 24

C. Zapis sumaryczny
- przy grze na zapis sumaryczny wynik każdego uczestnika stanowi suma zapisów uzyskanych przez niego we wszystkich rozegranych rozdaniach.
D. Specjalne metody obliczeń
- za zgodą organizacji patronującej możliwe jest stosowanie specjalnych metod obliczania wyników innych niż podane powyżej w A-C. Przed każdymi zawodami organizacja patronująca powinna ogłosić zasady ich przeprowadzenia, podając warunki przyjmowania zgłoszeń oraz przewidziane metody obliczania wyników, wyłonienia zwycięzców, różnicowania lokat dzielonych itp.79. USTALENIE LICZBY LEW WZIĘTYCH wesja angielska

A. Uzgodnienie liczby wziętych lew
- liczba wziętych lew musi zostać uzgodniona przed schowaniem do pudełka rozdaniowego wszystkich czterech rąk.
B. Niezgodność co do liczby wziętych lew
- gdy ma miejsce różnica zdań co do liczby lew wziętych przez strony, wówczas konieczne jest przywołanie sędziego. Jeżeli nie zostanie on przywołany przed zakończeniem rundy, określonym stosownie do przepisu 8, nie należy zwiększyć żadnego zapisu (gdy miało miejsce uznanie roszczenia albo zrzeczenia - pierwszeństwo zastosowania może mieć przepis 69 lub też przepis 71).
C. Poprawianie błędu w zapisie
- błąd w obliczeniu lub też zaprotokołowaniu uzgodnionego zapisu-czy to popełniony przez gracza, czy przez sekretarza stolikowego - może zostać poprawiony przed upływem terminu wyznaczonego przez organizację patronującą. jeżeli nie wyznaczy ona terminu późniejszego, to okres reklamacyjny upływa w 30 minut po udostępnieniu oficjalnych wyników do wglądu uczestnikom zawodów.


Może to być określony krótszy okres, jeśli wymagają tego specjalne warunki zawodów


poprzedni Rozdział VII - DOBRE OBYCZAJE do góry następny Rozdział IX - ORGANIZACJA PATRONUJĄCA

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001