Rozdział IV
PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI wesja angielska9.POSTĘPOWANIE W NASTĘPSTWIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI wesja angielska

A. Zwrócenie uwagi na nieprawidłowość
1. Podczas licytacji
- jeżeli pozostaje to w zgodzie z niniejszymi przepisami to podczas licytacji każdy gracz może zwrócić uwagę na nieprawidłowości, bez względu na to, na kogo przypada kolej licytowania.
2. Podczas rozgrywki
a) jeżeli pozostaje to w zgodzie z niniejszymi przepisami to rozgrywający lub obrońcy mogą zwrócić uwagę na nieprawidłowość zaistniałą podczas rozgrywki.
b) Dziadek (zakres jego uprawnień określono w przepisach 42 i 43)
- Dziadkowi zabrania się zwracania uwagi na nieprawidłowości podczas rozgrywki, jednak może to zrobić po jej zakończeniu zasłony
- Dziadek może starać się zapobiec popełnieniu nieprawidłowości przez rozgrywającego (patrz przepis 42B2).
B. Po zwróceniu uwagi na nieprawidłowość
1. Przywołanie sędziego
a) Sędzia musi zostać przywołany natychmiast po zwróceniu uwagi na nieprawidłowość.
b) Po zwróceniu uwagi na nieprawidłowość każdy gracz, również dziadek, może wezwać sędziego.
c) Przywołując sędziego gracz nie traci żadnych przysługujących mu uprawnień.
d) Fakt zwrócenia uwagi na nieprawidłowość przez gracza strony wykraczającej nie narusza uprawnień przeciwników.
2. Dalsze rozgrywki i zagrania
- graczom nie wolno podejmować jakiegokolwiek działania, dopóki sędzia nie wyjaśni wszystkiego, co dotyczy sprostowania nieprawidłowości i wymierzenia kary.
C. Przedwczesne poprawienie nieprawidłowości
- każde przedwczesne poprawienie nieprawidłowości przez wykraczającego może narazić go na dodatkową karę (patrz kary wistowe - przepis 26).10.WYMIERZANIE KARY wesja angielska

A. Prawo do wymierzania kary
- jedynie sędzia ma prawo orzekania kar w przypadkach, które tego wymagają. Gracze z własnej inicjatywy nie mają prawa wymierzyć (ani odstąpić od wymierzania) żadnej kary.
B. Samowolne wykonanie lub zaniechanie kary
- sędzia może zatwierdzić albo unieważnić każde wykonanie lub zaniechanie kary przez graczy, które nastąpiło bez jego polecenia.
C. Wybór następstw wykroczenia
1. Wyjaśnienie możliwości wyboru
- jeżeli niniejsze przepisy przewidują jakiś wybór spośród następstw nieprawidłowości, to sędzia przedstawia każdą z możliwości.
2. Wybór spośród możliwości
- gracz uprawniony do takiego wyboru musi go dokonać bez naradzania się z partnerem.11.UTRATA PRAWA DO WYMIERZANIA KARY wesja angielska

A. Działania strony nie wykraczającej
- strona nie wykraczająca może utracić prawo do wymierzania kary za wykroczenie przeciwnika, jeżeli któryś z graczy tej strony podejmie jakiekolwiek działanie przed przywołaniem sędziego. Sędzia orzeka utratę tego prawa wówczas, gdy strona nie wykraczająca mogłaby odnieść korzyść wskutek dalszych działań przeciwników, podejmowanych w nieświadomości tej kary.
B. Zwrócenie uwagi na nieprawidłowości przez widza
1. Odpowiedzialność strony nie wykraczającej za widza
- prawo do wymierzania kary za nieprawidłowość może być utracone, jeżeli jako pierwszy zwróci uwagę na nieprawidłowość widz, a odpowiedzialność za jego obecność przy stole ponosi strona nie wykraczająca.
2. Odpowiedzialność strony wykraczającej za widza
- prawo do poprawienia nieprawidłowości może być utracone, jeżeli jako pierwszy zwróci uwagę na tę nieprawidłowość widz, a odpowiedzialność za jego obecność przy stole ponosi strona wykraczająca.
C. Kara po utracie prawa do ukarania
- jeżeli nawet - stosownie do niniejszego przepisu - prawo do wymierzania kary normalnej utraciło moc, sędzia może wymierzyć karę proceduralną (patrz przepis 90).12.ORZECZENIE WEDŁUG UZNANIA SĘDZIEGO wesja angielska

A. Prawo orzekania wyniku rozjemczego
- sędzia może orzec wynik rozjemczy (wyniki rozjemcze) z własnej inicjatywy albo na wniosek gracza, o ile tylko pozwalają na to niniejsze przepisy, ale także gdy:
1. Brak stosownej rekompensaty
- sędzia może orzec zapisowy wynik rozjemczy, jeżeli uzna, że przepisy nie zapewniają odpowiedniej rekompensaty uczestnikowi nie wykraczającemu za szczególny sposób naruszenia przepisu przez przeciwnika.
2. Niemożliwość sprostowania
- sędzia może orzec procentowy wynik rozjemczy, jeżeli nie jest możliwe takie sprostowanie nieprawidłowości, które pozwoliłoby rozegrać normalnie dane rozdanie.
3. Wykonanie niewłaściwej kary
- sędzia może orzec wynik rozjemczy, jeżeli wykonano niewłaściwą karę.
B. Ograniczenia sędziego
- sędzia nie ma prawa orzec wyniku rozjemczego na tej podstawie, że kara przewidziana niniejszymi przepisami jest zbyt surowa albo zbyt korzystna dla którejś strony.
C. Orzekanie wyniku rozjemczego
1. Procentowy wynik rozjemczy
- jeżeli w następstwie nieprawidłowości uzyskanie zapisu stało się niemożliwe, sędzia orzeka, stosownie do odpowiedzialności za tę nieprawidłowość: średnią minus (najwyżej 40% osiągalnych punktów turniejowych) uczestnikowi bezpośrednio ponoszącemu winę; średnią (50% osiągalnych punktów) uczestnikowi tylko częściowo ponoszącemu winę, średnią plus (co najmniej 60%) uczestnikowi nie ponoszącemu żadnej winy (w konkurencji teamów - patrz przepis 86, w konkurencji par - przepis 88). Przyznane stronom wyniki rozjemcze nie muszą się równoważyć.
2. Zapisowy wynik rozjemczy
- jeżeli sędzia orzeka zapisowy wynik rozjemczy zamiast faktycznego zapisu uzyskanego w następstwie nieprawidłowości - wówczas przyznaje stronie nie wykraczającej zapis najkorzystniejszy, jaki mogłaby uzyskać, gdyby dana nieprawidłowość nie miała miejsca, czy też stronie wykraczającej - zapis dla niej najbardziej niekorzystny spośród w ogóle możliwych. Przyznane stronom zapisowe wyniki rozjemcze nie muszą się równoważyć i mogą być wyrażone albo w punktach zapisowych, albo - po przeliczeniu -w punktach turniejowych.
3. Jeżeli Organizacja Strefowa nie postanowi inaczej, komisja odwoławcza w celu osiągnięcia najbardziej sprawiedliwego orzeczenia, może różnicować zapisowy wynik rozjemczy.13.NIEWŁAŚCIWA LICZBA KART wesja angielska

Gdy okaże się, że co najmniej jedna z przegródek pudełka zawierała niewłaściwą liczbę kart , a któryś gracz dysponujący wadliwą ręką zgłosił już zapowiedź, to wtedy, o ile sędzia uzna, że rozdanie można poprawić i normalnie rozegrać bez zmian zapowiedzi, rozdanie może być tak rozegrane za zgodą wszystkich graczy. W przeciwnym wypadku sędzia musi orzec w takim rozdaniu wynik rozjemczy i może ukarać wykraczającego. Gdy żaden z posiadaczy wadliwej ręki nie zgłosił jeszcze zapowiedzi, wówczas:

A. Nie zobaczono cudzej karty
- jeżeli - ani wcześniej, ani wskutek dokonanego sprostowania - żaden z graczy nie zobaczył karty innego gracza, to sędzia musi nakazać normalne rozegranie tego rozdania.
1. Zapis rąk
- jeżeli zapisy rąk są dostępne, sędzia musi ułożyć karty według takich zapisów.
2. Konsultacja poprzednich graczy
-jeżeli zapisy rąk nie są dostępne, sędzia musi poprawić rozdanie korzystając z informacji graczy, którzy to rozdanie grali wcześniej.
3. Zarządzenie powtórnego rozdawania
- jeżeli karty zostały nieprawidłowo rozdane, sędzia musi nakazać powtórne rozdawanie (przepis 6).
B. Zobaczono cudzą kartę
- jeżeli - czy to wcześniej, czy wskutek sprostowania dokonanego w celu przywrócenia rozdania początkowej postaci - któryś gracz zobaczył co najmniej jedną kartę innego gracza, to:
1. Informacja błaha
- o ile sędzia uzna, że odnośna informacja nie zakłóci normalnej licytacji ani rozgrywki - za zgodą wszystkich graczy może pozwolić na normalne rozegranie i zapisanie tego rozdania.
2. Informacja istotna
- o ile sędzia uzna, że odnośna informacja jest wystarczająco ważna, aby zakłócić normalną licytację lub rozgrywkę, a także gdy któryś gracz sprzeciwi się rozegraniu tego rozdania - musi orzec wynik rozjemczy i może ukarać wykraczającego.
C. Wykrycie wadliwości po grze
- gdy fakt, że ręka któregoś gracza zawierała początkowo (tj. w przegródce pudełka) więcej niż 13 kart, a ręka innego - odpowiednio mniej, stwierdzono po zakończeniu rozgrywki, wówczas uzyskany rezultat musi zostać unieważniony (kara proceduralna - patrz przepis 90).


W przypadku, gdy tylko jedna ręka ma za mało kart, a pozostałe - właściwą ich liczbę - stosuje się przepis 14.14.BRAK KARTY wesja angielska

A. Wykrycie wadliwości przed rozgrywką
- gdy fakt, że trzy ręce zawierają właściwą liczbę kart, a czwarta ma ich mniej, stwierdzono przed rozpoczęciem rozgrywki, wówczas sędzia przeprowadza poszukiwania brakującej karty, z tym że:
1. Odnalezienie karty
- jeżeli tę kartę odnajdzie, to przyłącza ją do właściwej ręki.
2. Nieodnalezienie karty
- jeżeli nie można znaleźć karty, to odtwarza pierwowzór danego rozdania możliwie jak najdokładniej, zastępując talię wadliwą inną talią.
B. Wykrycie wadliwości po rozpoczęciu rozgrywki
- gdy fakt, że trzy ręce zawierają właściwą liczbę kart, a czwarta ma ich mniej, stwierdzono po rozpoczęciu rozgrywki, wówczas sędzia przeprowadza poszukiwania brakującej karty, z tym że:
1. Odnalezienie karty
a) jeżeli kartę odnaleziono wśród kart zgranych to stosuje się przepis 67.
b) Jeżeli kartę odnaleziono gdzie indziej, przyłącza się ją do właściwej ręki i można wymierzyć odpowiednie kary (patrz 3 poniżej).
2. Nieodnalezienie karty
- jeżeli nie można odnaleźć karty, to odtwarza się pierwowzór danego rozdania możliwie jak najdokładniej, zastępując talię wadliwą inną talią i można wymierzyć odpowiednie kary (patrz 3 poniżej).
3. Możliwe kary
- kartę, którą - po jej odnalezieniu albo po wymianie talii -przyłączono do ręki, uznaje się za należącą nieprzerwanie do tej ręki. Karta taka może stać się kartą przygwożdżoną (przepis 50), ponadto dokonane wcześniej zagranie innej karty zamiast niej może stanowić fałszywy renons.15.NIEWŁAŚCIWE ROZDANIE wesja angielska

A. Rozdanie graczom nieznane
- jeżeli gracze rozgrywają rozdanie nie przeznaczone dla nich w bieżącej rundzie, to:
1. Uznanie zapisu
- sędzia zwykle uznaje odnośny zapis, jeżeli żaden z czterech graczy nie rozegrał tego rozdania wcześniej.
2. Odroczenie właściwej gry
- sędzia może zobowiązać obie pary, aby rozegrały ze sobą właściwe rozdanie później.
B. Powtórne rozegranie rozdania
- jeżeli któryś gracz rozegra - z właściwymi albo niewłaściwymi przeciwnikami - rozdanie, które rozegrał już wcześniej, to jego drugi (i każdy następny) zapis uzyskany w tym rozdaniu unieważnia się - tak dla jego strony, jak i dla przeciwników. Wszystkim uczestnikom pozbawionym przez to możliwości uzyskania normalnego zapisu sędzia musi przyznać procentowe wyniki rozjemcze.
C. Wykrycie błędu podczas licytacji
- jeżeli któryś z uczestników zaczął grać rozdanie nie przeznaczone dla niego w bieżącej rundzie, a sędzia stwierdził ten fakt jeszcze w czasie licytacji, to powinien tę licytację unieważnić i spowodować, aby to rozdanie - zarówno w rundzie bieżącej jak j w następnych - grali ze sobą właściwi uczestnicy oraz poinformować ich o przysługujących im uprawnieniach. Po dokonaniu sprostowania rozpoczyna się powtórna licytacja. Gdy któraś z zapowiedzi okaże się różna od odpowiedniej zapowiedzi z poprzedniej licytacji, wówczas sędzia musi unieważnić rozdanie, w przeciwnym razie gra przebiega dalej normalnie.16.NIELEGALNE INFORMACJE wesja angielska

Gracze są w pełni uprawnieni do podejmowania zapowiedzi i zagrań na podstawie informacji wynikających z przepisowych zapowiedzi i/lub zagrań, jak też ze szczególnych zachowań przeciwników. Opieranie zapowiedzi lub zagrania na innych, dodatkowych informacjach może stanowić naruszenie przepisu.

A. Dodatkowa informacja od partnera
- jeżeli gracz - np. za pomocą wypowiedzianej uwagi, pytania, odpowiedzi na pytania, czy też wyraźnego wahania, niepohamowanego pośpiechu, specjalnego nacisku, modulacji głosu, gestu, ruchu, szczególnego zachowania itp. - udostępnia swojemu partnerowi dodatkową informację, która może sugerować jakąś zapowiedź lub zagranie, to ów partner nie może podjąć tego działania - spośród logicznie możliwych - którego wybór wyraźnie mógł być zasugerowany tą informacją.
1. Po zaistnieniu dodatkowej informacji
- jeżeli gracz uzna, że grożą mu straty, ponieważ przeciwnik udostępnił swojemu partnerowi nielegalną informację, to może zastrzec sobie - o ile nie zabrania tego regulamin wprowadzony przez organizatora - prawo do przywołania sędziego później (w takim przypadku przeciwnicy powinni przywołać sędziego niezwłocznie, o ile nie zgadzają się z zarzutem, że przekazanie nielegalnej informacji miało miejsce).
2. Po skorzystaniu z dodatkowej informacji
- jeżeli gracz nabierze uzasadnionego przekonania , że przeciwnik wybrał - spośród logicznie możliwych- to działanie, które mogłoby wynikać z sugestii zawartej w nielegalnej informacji, powinien niezwłocznie przywołać sędziego. Sędzia powinien nakazać dokończenie licytacji i rozgrywki, zastrzegając możliwość orzeczenia rezultatu rozjemczego, jeśli stwierdzi, że naruszenie przepisu spowodowało czyjeś straty.
B. Dodatkowa informacja z innych źródeł
- jeżeli któryś gracz uzyska przypadkowo nielegalną informację o rozdaniu, które właśnie gra lub które ma jeszcze grać - przez obejrzenie niewłaściwej ręki, przez usłyszenie zapowiedzi, treści zapisu, komentarza, przez obejrzenie kart przy innym stole, lub przez obejrzenie kart innego gracza przy swoim stole przed rozpoczęciem licytacji - należy niezwłocznie powiadomić o tym sędziego. Najlepiej, aby zrobił to gracz, który uzyskał taką informację. Gdy sędzia uzna, że ta informacja może zakłócić normalny przebieg gry, wówczas może:
1. Dostosowanie pozycji
- zarządzić - o ile pozwala na to dany rodzaj zawodów i sposób obliczania wyników - taką zmianę pozycji graczy, aby ten, który uzyskał nielegalną informację tylko o jednej z rąk odnośnego rozdania, otrzymał w nim właśnie tę rękę.
2. Doraźne zastępstwo
- wyznaczyć doraźnego zastępcę - co wymaga zgody wszystkich czterech graczy - na miejsce tego, który uzyskał nielegalną informację.
3. Wynik rozjemczy
- orzec od razu w rozdaniu wynik rozjemczy.
C. Informacje z odzywek i zagrań wycofanych
- zapowiedzi oraz zagrania mogą być wycofane i zastępowane innymi, zarówno przez stronę nie wykraczającą - po wykroczeniu któregoś z przeciwników, jak i przez stronę wykraczającą - w celu sprostowania własnej nieprawidłowości.
1. Strona nie wykraczająca
- dla każdego z graczy strony nie wykraczającej - wszystkie informacje wynikające z działań wycofanych, zarówno przez partnera jak i przez przeciwników, są informacjami legalnymi.
2. Strona wykraczająca
- dla każdego z graczy strony wykraczającej - informacja wynikająca z działania wycofanego przez partnera jak i z działania wycofanego przez stronę nie wykraczającą jest informacją nielegalną. Gracz strony wykraczającej nie może zatem podjąć tego działania - spośród logicznie możliwych - którego wybór można by uzasadnić wykorzystaniem tej nielegalnej informacji.


Po zakończeniu rozgrywki albo po wyłożeniu dziadka


poprzedni Rozdział III - PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG GRY do góry następny Rozdział V - LICYTACJA

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001