Rozdział V
LICYTACJA wesja angielska

Część I - Przebieg prawidłowy


17. CZAS TRWANIA LICYTACJI wesja angielska

A. Rozpoczęcie licytacji
- dla danej strony licytacja w rozdaniu rozpoczyna się, gdy któryś z graczy tej strony obejrzy swoje karty.
B. Pierwsza zapowiedź
- pierwszą zapowiedź zgłasza gracz oznaczony na pudełku jako rozdający.
C. Następne zapowiedzi
- drugą zapowiedź zgłasza LHO rozdającego, następnie poszczególni gracze zgłaszają swoje zapowiedzi w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.
D. Karty z niewłaściwego pudełka
- jeżeli gracz, który omyłkowo wyjął karty z niewłaściwego pudełka zgłosi zapowiedź, to zapowiedź tę unieważnia się. Jeżeli LHO wykraczającego zgłosił zapowiedź sędzia musi orzec procentowe wyniki rozjemcze wtedy, gdy druga zapowiedź wykraczającego różni się w znaczący sposób od zapowiedzi unieważnionej (wymierzenie odnośnej kary - patrz przepis 90). Jeżeli wykraczający powtarza następnie unieważnioną zapowiedź w czasie rozgrywania rozdania z kartami, które uprzednio omyłkowo wyjął, sędzia może zezwolić na normalne rozegranie tego rozdania, ale musi orzec procentowe wyniki rozjemcze (patrz przepis 90), gdy druga zapowiedź wykraczającego różni się od zapowiedzi uprzednio unieważnionej.
E. Koniec licytacji
- licytacja w rozdaniu kończy się:
  1. gdy wszyscy czterej gracze spasują nie zgłosiwszy żadnej odzywki, albo
  2. gdy po zapowiedzi innej niż pas nastąpią trzy kolejne pasy i zostanie odsłonięta karta pierwszego wyjścia (jeżeli przy tym został zaakceptowany pas poza kolejnością, patrz przepis 34).


* LHO wykraczającego musi powtórzyć poprzednią zapowiedź18. ODZYWKI wesja angielska

A. Właściwa forma
- odzywka wymienia liczbę lew deklarowanych - od jednej do siedmiu - oraz miano. (Pas, kontra i rekontra są zapowiedziami, ale nie są odzywkami).
B. Przelicytowanie odzywki
- odzywka przelicytowuje odzywkę poprzednią, jeżeli wymienia tę samą liczbę lew deklarowanych i starsze miano albo większą liczbę lew deklarowanych i dowolne miano.
C. Odzywka wystarczająca
- odzywka, która przelicytowuje ostatnią poprzedzającą ją odzywkę, jest odzywką wystarczającą.
D. Odzywka niewystarczająca
- odzywka, która nie przelicytowuje ostatniej poprzedzającej ją odzywki, jest odzywką niewystarczającą.
E. Starszeństwo mian
- starszeństwo mian odzywek w porządku malejącym: bez atu, pik, kier, karo, trefl.
F. Różne sposoby zgłaszania zapowiedzi
- Organizacje Strefowe mogą wprowadzić różne sposoby zgłaszania zapowiedzi.


* W języku polskim poprawna forma zgłoszenia odzywki składa się z liczebnika głównego rodzaju nijakiego oraz nazwy miana w pierwszym przypadku liczby pojedynczej (np. jedno kier, sześć pik itp.) - PZBS19. KONTRY I REKONTRY wesja angielska

A. Kontra
1. Przepisowa kontra
- gracz może kontrować tylko ostatnią zgłoszoną odzywkę; musi to być odzywka przeciwnika, po której nie zgłoszono innych zapowiedzi niż pas.
2. Poprawna forma kontrowania
- kontrując, gracz nie powinien wymieniać liczby lew deklarowanych ani miana odzywki kontrowanej; jedyną poprawną formą jest słowo "kontra".
3. Kontrowanie błędnie wymienionej odzywki
- jeżeli gracz, kontrując, błędnie wymienia odzywkę, liczbę lew deklarowanych czy też miano odzywki kontrowanej, to uznaje się, że skontrował odzywkę w jej rzeczywistym brzmieniu (może mieć zastosowanie przepis 16 - nielegalne informacje).
B. Rekontra
1. Przepisowa rekontra
- gracz może zgłosić rekontrę tylko po ostatniej zgłoszonej kontrze; musi to być kontra przeciwnika, po której nie zgłoszono innych zapowiedzi niż pas.
2. Poprawna forma rekontrowania
- rekontrując, gracz nie powinien wymieniać liczby lew deklarowanych ani mian odzywki rekontrowanej; jedyną poprawną formą jest słowo "rekontra".
3. Rekontrowanie błędnie wymienionej odzywki
- jeżeli gracz, rekontrując, błędnie wymienia odzywkę, liczbę lew deklarowanych czy też miano odzywki rekontrowanej, to uznaje się, że zrekontrował odzywkę w jej rzeczywistym brzmieniu (może mieć zastosowanie przepis 16 - nielegalne informacje).
C. Przelicytowanie kontry albo rekontry
- każda kontra lub rekontra zostaje zniesiona przez następną przepisową odzywkę.
D. Podwyższenie zapisu
- jeżeli skontrowana lub zrekontrowana odzywka nie zostanie przelicytowana przez kolejną przepisową odzywkę, to wartości zapisu za wygranie albo przegranie tego kontraktu wzrastają, zgodnie z przepisem 77.20. POWTARZANIE I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ wesja angielska

zasłony
A. Niedosłyszenie zapowiedzi
- gracz, który nie usłyszał wyraźnie brzmienia zapowiedzi, może niezwłocznie zażądać jej powtórzenia.
B. Powtórzenie licytacji podczas licytacji
- podczas licytacji gracz - gdy przypada na niego kolej licytowania, a nie jest zobowiązany przepisem do pasowania - może zażądać powtórzenia dotychczasowego przebiegu licytacji - w tym powtórzeniu powinny być wymienione wszystkie fakty alertowania.
C. Powtórzenie po końcowym pasie
1. Zapytanie o wyjście
- po końcowym pasie każdy z obrońców może zapytać, czy na niego przypada pierwsze wyjście (patrz przepisy 47E i 41).
2. Powtórzenie licytacji
- rozgrywający lub obrońca - gdy po raz pierwszy przypadnie na niego kolej zagrywania - może zażądać powtórzenia licytacji (patrz przepis 41B i 41C).
D. Kto powtarza licytację
- powtórzenia licytacji może dokonywać tylko któryś z przeciwników zainteresowanego.
E. Korygowanie powtórzenia
- wszyscy gracze - także gracz zobowiązany przepisem do pasowania oraz dziadek - są odpowiedzialni za niezwłoczne poprawienie błędów w powtórzeniu licytacji (jeżeli błędne jej powtórzenie spowoduje czyjeś straty - patrz przepis 12C1).
F. Udzielanie wyjaśnień
1. Podczas licytacji
- podczas licytacji, ale przed końcowym pasem, każdy gracz, gdy przypada na niego kolej licytowania, może zażądać pełnego wyjaśnienia licytacji przeciwników; (pytania mogą dotyczyć zapowiedzi, które zgłoszono, a także nie zgłoszonych zapowiedzi pochodnych), wyjaśnienia powinien udzielać partner gracza, którego zapowiedź ma być wyjaśniona (patrz przepis 75C).
2. Podczas rozgrywki
- po końcowym pasie, aż do końca rozgrywki, rozgrywający lub obrońca - gdy przypadnie na niego kolej zagrywania - może zażądać wyjaśnienia licytacji. Przy zagrywaniu ze swojej ręki lub z ręki dziadka rozgrywający może wtedy zażądać wyjaśnienia zapowiedzi obrońcy lub konwencji wistowych obrońców.


* Gracz nie ma prawa zażądać częściowego powtórzenia zgłoszonych dotąd zapowiedzi ani przerwać powtórzenia przed jego zakończeniem.

**Może mieć zastosowanie przepis 16; organizacja patronująca może wprowadzić regulamin wymagający pisemnego udzielania wyjaśnień.21. ZAPOWIEDŹ WYNIKAJĄCA Z BŁĘDNEJ INFORMACJI wesja angielska

A. Zapowiedź wynikająca z własnej pomyłki
- gracz nie może zmienić zapowiedzi, którą zgłosił wskutek własnej pomyłki.
B. Zapowiedź wskutek błędnej informacji przeciwnika
1. Zmiana zapowiedzi
- podczas licytacji aż do jej zakończenia (patrz: przepis 17E), gracz może bez kary - dopóki jego partner nie zgłosi kolejnej zapowiedzi - zmienić swoją zapowiedz, jeżeli można uznać, że zgłosił ją wskutek błędnej informacji udzielonej przez przeciwnika (brak alertu odzywki konwencyjnej lub szczególnego uzgodnienia wzajemnego uważa się za błędną informację, jeśli organizacja patronująca zobowiązuje do alertowania).
2. Zmiana zapowiedzi przeciwnika w następstwie korekty
- jeżeli gracz decyduje się na zmianę zapowiedzi zgłoszonej wskutek błędnej informacji (stosownie do pkt 1, powyżej), wówczas jego LHO może z kolei zmienić bez kary swoją zapowiedź - chyba, że wycofana zapowiedź LHO przekazała informację, która naraziła na straty stronę nie wykraczającą; w takim przypadku sędzia może orzec wynik rozjemczy. (Odnośnie nielegalnych informacji wynikających z zapowiedzi wycofanych - patrz: przepis 16C.)
3. Za późno na zmianę zapowiedzi
- jeżeli jest za późno na zmianę zapowiedzi, sędzia może orzec wynik rozjemczy (może mieć zastosowanie przepis 40C).
22.POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU LICYTACJI wesja angielska

A. Żaden gracz nie zgłosił odzywki
- jeśli w zakończonej licytacji żaden z graczy nie zgłosił odzywki, poszczególne ręce chowa się do pudełka rozdaniowego, nie przystępując do rozgrywki. Powtórne rozdawanie nie może mieć miejsca.
B. Jeden lub więcej graczy zgłosiło odzywkę
- jeżeli którykolwiek gracz zgłosił odzywkę, to ostatnia ze zgłoszonych odzywek staje się kontraktem i rozpoczyna się rozgrywka.Część II - Nieprawidłowości


23. KRZYWDZĄCY PAS NAKAZANY PRZEPISEM wesja angielska

Na niniejszy przepis powołuje się wiele innych - wyznaczających kary za wykroczenia podczas licytacji.

Jeżeli kara za wykroczenie określona jakimkolwiek przepisem zobowiązuje partnera wykraczającego do pasowania, gdy przypadnie na niego kolej licytowania, a - zdaniem sędziego - wykraczający, popełniając nieprawidłowość, mógł zdawać sobie sprawę, że ten nakazany pas może narazić stronę nie wykraczającą na straty, to sędzia musi nakazać kontynuowanie licytacji oraz rozgrywki, i rozważyć orzeczenie wyniku rozjemczego (patrz przepis 72B1).
24. ODKRYCIE KARTY PODCZAS LICYTACJI wesja angielska

Gdy sędzia stwierdzi podczas licytacji, że z powodu działania gracza jedna lub więcej kart jego ręki stała się widoczna dla partnera, to musi nakazać, by każda taka karta leżała odsłonięta na stole aż do zakończenia licytacji; oraz: (kara) jeżeli wykraczający stanie się obrońcą, rozgrywający może uważać każdą z tych odsłoniętych kart za kartę przygwożdżoną (przepis 50).Ponadto:

A. Blotka nie będąca przedwczesnym wyjściem
- jeżeli jest to pojedyncza karta młodsza od honoru nie stanowiąca przedwczesnego wyjścia, nie ma dalszej kary.
B. Pojedynczy honor lub karta przedwczesnego wyjścia
-jeżeli odsłoniętą kartą jest pojedynczy honor albo jakakolwiek karta przedwczesnego wyjścia, to: (kara) partner wykraczającego musi spasować, gdy przypadnie na niego najbliższa kolej licytowania (patrz przepis 23 - kiedy to nakazany pas wyrządzi szkodę stronie nie wykraczającej).
C. Dwie lub więcej odsłoniętych kart
- jeżeli została odsłonięta więcej niż jedna karta, to: (kara) partner wykraczającego musi spasować, gdy przypadnie na niego najbliższa kolej licytowania (patrz przepis 23 - kiedy ten nakazany pas wyrządzi szkodę stronie nie wykraczającej).
25. PRZEPISOWE I NIEPRZEPISOWE ZMIANY ZAPOWIEDZI wesja angielska

zasłony
A. Natychmiastowe poprawienie omyłkowej zapowiedzi
- dopóki partner nie zgłosi zapowiedzi, gracz może zastąpić zapowiedź, którą zgłosił omyłkowo, przez zapowiedź zamierzoną - ale tylko wtedy, gdy zrobi to lub stara się to zrobić bez przerwy na namysł. Jeżeli jego druga zapowiedź jest przepisowa, to utrzymuje się bez kary; jeżeli jest nieprzepisowa, staje się przedmiotem zastosowania odpowiedniego przepisu.
B. Poprawienie nienatychmiastowe lub po namyśle
- gdy nie ma zastosowania przepis A powyżej, dopóki LHO nie zalicytuje, możliwa jest zmiana zapowiedzi,
1. Uznanie drugiej zapowiedzi
- druga zapowiedź może zostać zaakceptowana (uznana za przepisową) przez LHO wykraczającego wówczas druga odzywka utrzymuje się a licytacja przebiega dalej bez kary. jeżeli LHO wykraczającego zgłosił jakąś zapowiedź przed zwróceniem uwagi na nieprawidłowość, a sędzia uzna, że LHO dostosował swą zapowiedź do pierwszej zapowiedzi wykraczającego zgłoszonej w danej kolei licytowania, druga zapowiedź wykraczającego staje się prawomocna bez kary, z tym że LHO może wycofać swoją zapowiedź bez kary (ale patrz przepis 16C2).
2. Nieuznanie drugiej zapowiedzi
-jeśli zmieniona zapowiedź nie została zaakceptowana przez LHO, zostaje ona wycofana, oraz:
a) Pierwsza zapowiedź nieprzepisowa - jeżeli pierwotna zapowiedź była nieprzepisowa, to do takiego wykroczenia stosuje się odpowiedni przepis (ponadto, zgodnie z przepisem 26, mogą mieć zastosowanie kary wistowe dotyczące drugiej zapowiedzi).
b) Pierwsza zapowiedź przepisowa - jeżeli pierwsza zapowiedź wykraczającego była przepisowa, to musi on dokonać wyboru.
• Utrzymanie pierwszej zapowiedzi - utrzymać swą pierwszą zapowiedź, wtedy: (kara) jego partner musi spasować, gdy przypadnie na niego najbliższa kolej licytowania (gdy ten nakazany pas narazi stronę nie wykraczającą na straty - patrz przepis 23).
• Zmiana zapowiedzi - zastąpić ją dowolną inną przepisową zapowiedzią, wtedy: (kara) licytacja przebiega normalnie (ale partner wykraczającego nie ma prawa w swej licytacji wykorzystać informacji wynikających z wycofanych zapowiedzi); strona wykraczająca nie ma prawa uzyskać zapisu przekraczającego średnią minus (patrz przepis 12C1).
c) Kary wistowe - w obydwu przypadkach: (b) (1) lub (b) (2) powyżej - partner wykraczającego podlega karom wistowym (patrz przepis 26), jeśli potem stanie się obrońcą.


* Gdy pierwsza odzywka była niewystarczająca stosuje się przepis 27A.

** Strona nie wykraczająca otrzymuje zapis osiągnięty przy stole.26. WYCOFANIE ZAPOWIEDZI, KARY WISTOWE wesja angielska

zasłony

Jeśli zapowiedź wykraczającego została wycofana, a on w tym samym okrążeniu zgłosił inną zapowiedź, a potem stał się obrońcą, wówczas:

A. Wycofana zapowiedź wskazuje kolor(y)
- jeżeli wycofana zapowiedź wskazywała określony kolor (lub kolory) to:
1) Kolor licytowany
- jeśli kolor został zgłoszony przez tego samego gracza, nie ma kar wistowych, ale patrz przepis 16C.
2) Kolor nie zalicytowany
- jeśli ten kolor nie został zgłoszony w przepisowy sposób przez tego samego gracza, to: (kara) rozgrywający może
(I) nakazać partnerowi wykraczającego wyjście w ten kolor (lub jeden wybrany spośród wskazanych kolorów), gdy uzyska on najbliższą sposobność wyjścia (także - pierwszego), albo
(II) zakazać partnerowi wykraczającego wyjścia w ten kolor (lub jeden wybrany spośród wskazanych kolorów), gdy uzyska on najbliższą sposobność wyjścia (także - pierwszego); zakaz ten obowiązuje, dopóki partner wykraczającego utrzymuje się wtedy przy wyjściu.
B. Inne wycofane zapowiedzi
- w przypadku innych wycofanych zapowiedzi (kara) rozgrywający może zakazać partnerowi wykraczającego wyjścia w dowolnie wybrany kolor, gdy uzyska on najbliższą sposobność wyjścia (także pierwszego); zakaz taki obowiązuje, dopóki partner wykraczającego utrzymuje się przy wyjściu.


* Zapowiedź powtórzoną też uznaje się za zmienioną, jeśli w momencie powtórzenia ma ona wyraźnie odmienne znaczenie.

** Rozgrywający określa kolor, kiedy partner wykraczającego uzyska po raz pierwszy sposobność wyjścia.
27. ODZYWKA NIEWYSTARCZAJĄCA wesja angielska

zasłony
A. Odzywka niewystarczająca zaakceptowana
- każda odzywka niewystarczająca może zostać zaakceptowana (uznana za przepisową) przez LHO wykraczającego. Zostaje ona zaakceptowana, gdy LHO zgłosi swoją zapowiedź.
B. Odzywka niewystarczająca nie zaakceptowana
- gdy odzywka niewystarczająca, zgłoszona we właściwej kolejności, nie została zaakceptowana przez LHO wykraczającego, wówczas musi być poprawiona przez zastąpienie jej odzywką wystarczającą albo pasem.
1. Odzywka niekonwencyjna i zastąpiona najniższą odzywką wystarczającą o tym samym mianie
a) Brak kary - jeśli odzywka niewystarczająca oraz odzywka ją zastępująca nie są - bez żadnych wątpliwości - zapowiedziami konwencyjnymi i zostały zastąpione najniższą odzywką wystarczającą o tym samym mianie, wówczas licytacja przebiega dalej jak gdyby nieprawidłowość nie miała miejsca (przepis 16C2 nie ma zastosowania w tej sytuacji, patrz jednak (b) poniżej).
b) Orzeczenie wyniku rozjemczego - jeżeli sędzia uzna, że odzywka niewystarczająca przekazała informację, która naraziła na straty stronę nie wykraczającą - to musi orzec wynik rozjemczy.
2. Odzywka konwencyjna lub zastąpiona przez inną odzywkę wystarczająca albo pas
- jeżeli odzywka niewystarczająca albo najniższa odzywka wystarczająca o tym samym mianie były zapowiedziami konwencyjnymi albo odzywka niewystarczająca została zastąpiona przez inną (niż określono w 1 powyżej) odzywkę wystarczającą albo pas, to: (kara) partner wykraczającego musi pasować do końca licytacji (ma zastosowanie przepis 10C1, a gdy ten nakaz narazi stronę nie wykraczającą na straty - przepis 23; ponadto - zgodnie z przepisem 26 - mogą być wymierzone kary wistowe).
3. Próba poprawienia na kontrę lub rekontrę
- jeśli wykraczający usiłuje zastąpić odzywkę niewystarczającą kontrą lub rekontrą, to taka kontra lub rekontra zostaje wycofana; oraz (kara) partner wykraczającego musi pasować do końca licytacji (gdy ten nakaz narazi stronę nie wykraczającą na straty - patrz przepis 23; ponadto - stosownie do przepisu 26 - mogą mieć zastosowanie kary wistowe).
C. Odzywka niewystarczająca poza kolejnością
- gdy odzywka niewystarczająca została zgłoszona poza kolejnością, wówczas stosuje się przepis 31.
28. ZAPOWIEDZI UZNAWANE ZA ZGŁOSZONE W KOLEJNOŚCI wesja angielska

zasłony
A. RHO zobowiązany do pasowania
- zapowiedź uważa się za zgłoszoną w kolejności, jeżeli dokonał jej gracz, podczas gdy kolej licytowania przypadała na jego RHO zobowiązanego przez przepis do pasowania.
B. Odzywka właściwego gracza kasująca odzywkę poza kolejnością
- zapowiedz uważa się za zgłoszoną w kolejności, jeśli dokonał jej gracz, na którego przypadała kolej licytowania, zanim orzeczono karę za zapowiedź zgłoszoną poza kolejnością przez przeciwnika; zgłaszając taką zapowiedź gracz traci prawo do ukarania odzywki poza kolejnością, a licytacja przebiega dalej jak gdyby zapowiedź poza kolejnością nie została w ogóle zgłoszona, ale ma zastosowanie przepis 16C2.29. POSTĘPOWANIE PO ZAPOWIEDZI POZA KOLEJNOŚCIĄ wesja angielska

zasłony
A. Utrata prawa do karania
- po zapowiedzi poza kolejnością LHO wykraczającego może zgłosić swoją zapowiedź; jeżeli ją zgłosi, to traci prawo do wymierzenia kary.
B. Unieważnienie zapowiedzi poza kolejnością
- w innym wypadku zapowiedź zgłoszona poza kolejnością zostaje unieważniona (patrz A powyżej), a licytacja wraca do gracza, na którego przypadała właściwa kolej licytowania. Wykraczający może zgłosić dowolną przepisową zapowiedź, gdy przypadnie na niego kolej licytowania, lecz jego strona może podlegać karom w myśl przepisów 30, 31 lub 32.
C. Zapowiedz poza kolejnością jest konwencyjna
- jeżeli zapowiedź poza kolejnością jest konwencyjna, to postanowienia przepisów 30, 31 i 32 mają zastosowanie do miana przewidzianego przez konwencję, a nie do miana zgłoszonego.30. PAS POZA KOLEJNOŚCIĄ wesja angielska

zasłony

Jeżeli gracz spasował poza kolejnością (i ta jego zapowiedź została unieważniona - nie skorzystano z możliwości zaakceptowania - patrz: przepis 29):

A. Zanim zgłoszono odzywkę
- jeżeli gracz spasował poza kolejnością, a przedtem nie zgłoszono jeszcze żadnej odzywki, to zapowiedź swoją zgłasza właściwy gracz i: (kara) wykraczający musi spasować, gdy przypadnie na niego najbliższa kolej licytowania; ponadto może mieć zastosowanie przepis 72B1.
B. Po zgłoszeniu odzywki
1. Gdy miał licytować RHO wykraczającego
- gdy pas poza kolejnością został zgłoszony po zgłoszeniu odzywki, a właściwa kolej licytowania przypadała na RHO wykraczającego, to zapowiedź swoją zgłasza ten RHO i (kara) wykraczający musi spasować, gdy przypadnie na niego najbliższa kolej licytowania (jeśli pas poza kolejnością, jako konwencyjny - przekazywał informację o jakimś kolorze lub kolorach, mogą zostać wymierzone kary wistowe w myśl przepisu 26).
2. Gdy miał licytować partner wykraczającego
a) Postępowanie obowiązujące wykraczającego - gdy pas poza kolejnością został zalicytowany po zgłoszeniu odzywki, a właściwa kolejność licytowania przypadała na partnera wykraczającego, to: (kara) wykraczający musi pasować do końca licytacji i może mieć zastosowanie przepis 72B1.
b) Postępowanie partnera wykraczającego - partner wykraczającego może zgłosić dowolną odzywkę wystarczającą albo pas, nie ma prawa jednak w tej kolejności licytowania ani kontrować, ani rekontrować i może mieć zastosowanie przepis 72B1.
3. Gdy miał licytować LHO wykraczającego
- gdy pas poza kolejnością został zgłoszony po zgłoszeniu odzywki, a właściwa kolej licytowania przypadała na LHO wykraczającego, to taki pas poza kolejnością uważa się za zmianę zapowiedzi i stosuje się przepis 25.
C. Pas konwencyjny
- gdy pas poza kolejnością jest konwencyjny, to stosuje się przepis 31. Pas uznaje się za konwencyjny, jeżeli - stosownie do specjalnego uzgodnienia wzajemnego - przekazuje informację, że siła ręki przewyższa zwyczajowe minimum lub też w sposób sztuczny wskazuje albo wyklucza wartości ręki nie dotyczące koloru ostatnio zgłoszonego w licytacji.31. ODZYWKA POZA KOLEJNOŚCIĄ wesja angielska

zasłony

Jeżeli gracz zgłosił odzywkę poza kolejnością (i ta jego odzywka została unieważniona - nie skorzystano z możliwości zaakceptowania - patrz przepis 29):

A. Gdy miał licytować RHO
- jeżeli wykraczający zgłosił odzywkę (lub spasował po odzywce partnera, a pas ten był konwencyjny - w tym przypadku stosuje się też przepis A2(b) poniżej), kiedy kolejność licytowania przypadała na RHO wykraczającego, wówczas:
1. RHO pasuje
- jeżeli RHO pasuje, wykraczający musi powtórzyć swoją przedwcześnie zgłoszoną zapowiedź, a gdy ta zapowiedź jest przepisowa -nie ma kary.
2. RHO nie pasuje
- jeżeli RHO zgłosił przepisową odzywkę, kontrę lub rekontrę, to wykraczający może zgłosić dowolną przepisową zapowiedź. Jeżeli ta zapowiedź wykraczającego:
a) Powtarza miano odzywki zgłoszonej poza kolejnością, to: (kara) partner wykraczającego musi spasować, gdy przypadnie na niego najbliższa kolej licytowania (patrz przepis 23).
b) Nie powtarza miana odzywki zgłoszonej poza kolejnością, to mogą zostać wymierzone kary wistowe oraz: (kara) partner wykraczającego musi pasować do końca licytacji (patrz przepis 26).
B. Gdy miał licytować partner albo LHO
- jeżeli wykraczający zgłosił odzywkę, kiedy kolejność licytowania przypadała na jego partnera albo - o ile wykraczający nie zgłaszał przedtem żadnej zapowiedzi - na LHO wykraczającego, to: (kara) partner wykraczającego musi pasować do końca licytacji (gdy ten nakaz narazi stronę nie wykraczającą na straty - patrz przepis 23); mogą zostać wymierzone kary wistowe.


* Nieprzepisowa zapowiedź RHO jest karana jak zwykle.

** Jeśli wykraczający zgłosił przedtem jakąś zapowiedź - jego późniejsze odzywki, gdy kolej licytacji przypada na LHO, są uważane za zmianę zapowiedzi i stosuje się przepis 2532. KONTRA LUB REKONTRA POZA KOLEJNOŚCIĄ wesja angielska

zasłony

Kontra lub rekontra poza kolejnością może być zaakceptowana przez LHO wykraczającego (patrz przepis 29), z wyjątkiem niedozwolonej kontry lub rekontry, która nigdy nie może być zaakceptowana (jeżeli mimo tego LHO zgłosił zapowiedź - patrz przepis 35A). jeżeli nieprzepisowa zapowiedź nie została zaakceptowana, zostaje ona unieważniona; mogą zostać wymierzone kary wistowe w mysi przepisu 26B, oraz:

A. Gdy miał licytować partner
- gdy kontra lub rekontra poza kolejnością została zgłoszona, a kolej licytacji przypadała na partnera gracza wykraczającego, to (kara) partner wykraczającego musi pasować do końca licytacji (gdy ten nakaz narazi stronę nie wykraczającą na straty - patrz przepis 23).
B. Gdy miał licytować RHO
- jeżeli kontra lub rekontra poza kolejnością została zgłoszona, gdy kolej licytacji przypadała na RHO wykraczającego, wówczas:
1.RHO pasuje
- jeśli RHO wykraczającego spasuje, wykraczający musi powtórzyć swoją przedwcześnie zgłoszoną kontrę lub rekontrę i wtedy nie ma kary, chyba że jest to kontra lub rekontra niedozwolona, wówczas stosuje się przepis 36.
2. RHO zgłasza odzywkę
- jeśli RHO wykraczającego zgłosi odzywkę, to wykraczający może zgłosić dowolną przepisową zapowiedź i (kara) partner wykraczającego musi pasować do końca licytacji (gdy ten nakaz narazi stronę nie wykraczającą na straty - patrz przepis 23).33. ZAPOWIEDZI JEDNOCZESNE wesja angielska

zasłony

Zapowiedź zgłoszoną jednocześnie z zapowiedzią gracza, na którego przypada właściwa kolej licytowania, uznaje się za późniejszą.34.PRZYWRÓCENIE PRAWA LICYTOWANIA wesja angielska

zasłony

Fakt, ze po jakiejś zapowiedzi zgłoszono trzy pasy, które nastąpiły bezpośrednio po sobie, nie kończy jeszcze zgłaszania zapowiedzi, jeżeli co najmniej jeden z tych trzech pasów zgłoszono poza kolejnością, co pozbawiło któregoś gracza prawa licytowania w przypadającej na niego kolei. W takim przypadku pas zgłoszony poza kolejnością - oraz każdy zgłoszony po nim - unieważnia się, po czym prawo licytowania powraca do gracza pominiętego w kolejności i licytacja przebiega dalej jak gdyby nieprawidłowość nie miała miejsca.35. UCHYLENIE KARY ZA ZAPOWIEDŹ NIEDOZWOLONĄ wesja angielska

zasłony

Jeżeli, po zgłoszeniu którejś z poniższych zapowiedzi niedozwolonych, LHO wykraczającego zgłosił zapowiedź, zanim orzeczono karę, wówczas nie ma kary za zapowiedź niedozwoloną (nie wymierza się kar wistowych według przepisu 26) oraz:

A. Kontra lub rekontra
- jeśli niedozwolona zapowiedź była kontrą lub rekontra, zgłoszoną niezgodnie z przepisem 19, to zapowiedź tę i wszystkie po niej zgłoszone unieważnia się. Kolej licytowania wraca ponownie do wykraczającego i licytacja przebiega dalej jak gdyby nieprawidłowość nie miała miejsca.
B. Naruszenie obowiązku pasowania
- jeżeli niedozwolona zapowiedź była odzywką, kontrą lub rekontra, zgłoszoną przez gracza zobowiązanego przepisem do pasowania, to zapowiedź tę i wszystkie dalsze przepisowe zapowiedzi utrzymuje się; jeżeli jednak wykraczający był zobowiązany pasować do końca licytacji, to musi nadal pasować za każdym razem, gdy przypadnie na niego kolej licytowania.
C. Odzywka powyżej siedmiu
- jeśli niedozwolona zapowiedź była odzywką powyżej siedmiu, to zapowiedź tę i wszystkie zgłoszone po niej unieważnia się; wykraczający musi spasować i licytacja przebiega dalej jak gdyby nieprawidłowość nie miała miejsca.
D. Zapowiedź po końcowym pasie
- jeśli niedozwolona zapowiedź była zapowiedzią po końcowym pasie, to zapowiedź tę oraz wszystkie zgłoszone po niej unieważnia się bez kary.


36. NIEDOZWOLONA KONTRA LUB REKONTRA wesja angielska

zasłony

Każdą kontrę lub rekontrę, zgłoszoną niezgodnie z przepisem 19, unieważnia się. Wykraczający musi zastąpić taką kontrę albo rekontrę przez zapowiedź przepisową i: (kara) partner wykraczającego musi pasować do końca licytacji (gdy ten nakaz narazi stronę nie wykraczającą na straty - patrz przepis 23); ponadto w myśl przepisu 26 mogą zostać wymierzone kary wistowe: (Jeśli zapowiedź jest zgłoszona poza kolejnością, patrz przepis 32; jeśli LHO wykraczającego zgłosił zapowiedź, patrz przepis 35A).37. ODZYWKA, KONTRA LUB REKONTRA WBREW OBOWIĄZKOWI PASOWANIA wesja angielska

zasłony

Odzywkę, kontrę lub rekontrę, zgłoszoną przez gracza zobowiązanego przepisem do pasowania, unieważnia się i: (kara) wykraczający oraz jego partner muszą pasować do końca licytacji (gdy ten nakaz narazi stronę nie wykraczającą na straty - patrz przepis 23); ponadto w myśl przepisu 26 - mogą zostać wymierzone kary wistowe. (Jeżeli LHO wykraczającego zgłosił zapowiedź, patrz przepis 35B).38. ODZYWKA POWYŻEJ SIEDMIU wesja angielska

zasłony

Ani kontrakt powyżej siedmiu i gra z nim związana, ani wynikający z nich zapis nie są w żadnym wypadku dozwolone. Każdą odzywkę powyżej siedmiu unieważnia się i: (kara) wykraczający oraz jego partner muszą pasować do końca licytacji (gdy ten nakaz narazi stronę nie wykraczającą na straty - patrz przepis 23). Mogą zostać wymierzone kary wistowe w myśl przepisu 26. (Jeśli LHO wykraczającego zgłosi po niej swoją zapowiedź - patrz przepis 35C).39. ZAPOWIEDŹ PO KOŃCOWYM PASIE wesja angielska

zasłony

Zapowiedź zgłoszoną po końcowym pasie unieważnia się oraz:

A. Zapowiedź strony rozgrywającego lub pas
- jeżeli jest nią pas zgłoszony przez któregoś z obrońców albo jakakolwiek zapowiedź przyszłego rozgrywającego lub dziadka, nie ma kary.
B. Inne zapowiedzi obrońców
- jeżeli jest nią odzywka, kontra lub rekontra zgłoszona przez obrońcę, to mogą zostać wymierzone kary wistowe, (jeśli LHO wykraczającego zgłosi zapowiedź - patrz przepis 35D).
40. UZGODNIENIA PARTNERÓW wesja angielska

zasłony
A. Prawo wyboru zapowiedzi lub zagrania
- gracz może zgłosić dowolną przepisową zapowiedź albo dokonać dowolnego przepisowego zagrania (włączając zapowiedź rozmyślnie wprowadzającą w błąd, np. odzywkę psychologiczną, a także zapowiedź czy zagranie odbiegające od ogólnie przyjętych lub uprzednio deklarowanych konwencji) bez wcześniejszego o tym powiadomienia, lecz pod warunkiem, że taka zapowiedź lub zagranie nie opiera się na uzgodnieniach partnerów.
B. Zakaz ukrytych uzgodnień
- gracz nie ma prawa opierać zgłoszenia zapowiedzi ani zagrania karty na jakimś szczególnym uzgodnieniu z partnerem, chyba, że z uzasadnionych względów może się spodziewać, iż strona przeciwna zrozumie znaczenie tej zapowiedzi albo zagrania, czy też jego własna strona ujawniła lub ujawnia przeciwnikom fakt stosowania takiego szczególnego uzgodnienia w sposób zgodny z postanowieniami regulaminu wprowadzonego przez organizację patronującą.
C. Decyzja sędziego
- jeżeli sędzia uzna, że któraś ze stron poniosła straty, ponieważ przeciwnicy nie udzielili pełnego wyjaśnienia znaczenia jakiejś zapowiedzi albo zagrania, może orzec wynik rozjemczy.
D. Regulacje dotyczące konwencji
- organizacja patronująca może określać stosowanie konwencji licytacyjnych i wistowych. Organizacje strefowe mogą, dodatkowo, regulować stosowanie uzgodnień które (nawet gdy nie są konwencyjne) pozwalają na otwarcie licytacji odzywką na wysokości jednego z ręką słabszą od przeciętnej o równowartość siły jednego króla albo z jeszcze słabszą; organizacje strefowe mogą udzielać pełnomocnictw w tym zakresie.
E. Karta konwencyjna
1. Prawo wprowadzania kart konwencyjnych
- organizacja patronująca może wprowadzić kartę konwencyjną, na której partnerzy są zobowiązani spisać stosowane przez siebie konwencje i inne uzgodnienia wzajemne, może też wprowadzić postanowienia regulaminowe dotyczące posługiwania się taką kartą, włączając obowiązek, aby obaj gracze pary stosowali ten sam system (wymóg taki nie może ograniczać stylu gry ani doraźnych decyzji poszczególnych graczy, a dotyczy jedynie metody).
2. Korzystanie z karty konwencyjnej przeciwników
- podczas licytacji oraz rozgrywki każdy gracz - z wyjątkiem dziadka - może zapoznać się z kartą konwencyjną przeciwników, gdy przypada na niego kolej licytowania albo zagrywania, nie może jednak korzystać z własnej karty konwencyjnej .


* Gracz nie ma prawa korzystać, ani podczas licytacji ani podczas rozgrywki, z żadnych środków wspomagających jego pamięć, przeprowadzanie obliczeń lub technikę gry. Organizacje patronujące mogą dopuścić stosowanie sztucznych systemów licytacyjnych i pozwolić na korzystanie przy stole z pisemnych materiałów opisujących system obrony przeciwko sztucznej licytacji przeciwników.


poprzedni Rozdział IV - PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI do góry następny Rozdział VI - ROZGRYWKA

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001