DODATEK I
Procedury stosowania zasłon


Zasłona umieszczona jest po przekątnej stołu w taki sposób, że "n" i "e" znajdują się po jednej jej stronie, a "s" i "w" po drugiej. Zasłonę można zamykać tak, że tylko mieści się pod nią pudełko rozdaniowe położone na przesuwanej tacy. Gracze wyjmują swoje ręce z przegródek po zamknięciu zasłony.

Gracze licytują, kładąc zapowiedzi na swojej części tacy, zaczynając od lewej strony, starannie jedną na drugiej w taki sposób, by wszystkie zapowiedzi były widoczne i skierowane w stronę partnera. Zapowiedź uważana jest za uprawomocnioną, gdy gracz położy ją na tacy (ale zgodnie z regulacjami poniżej może mieć zastosowanie przepis 25).

"n" i "s" przesuwają tacę pod zasłoną po zgłoszeniu odzywki przez swego przeciwnika z tej samej strony. Tacę należy przesunąć tak, by cała licytacja była widoczna po drugiej stronie. Nie wolno komunikować się ustnie w czasie trwania licytacji. Po końcowym pasie gracze zdejmują swoje odzywki z tacy.

Pierwsze wyjście winno nastąpić zakrytą kartą. Przeciwnik wistującego po tej samej stronie zasłony ogłasza, że pierwszy wist nastąpił, po czym obrońca podnosi zasłonę i rozpoczyna się rozgrywka. Zasłona powinna być podnoszona jedynie tak wysoko, żeby wszyscy widzieli dziadka i zagrywane karty.

Zastosowanie mają przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego z wymienionymi poniżej zmianami:

Przepis 9A2(b)(1); Przepis 42B3; Przepis 43A1(b).
Dziadek może zwrócić uwagę na przedwcześnie odkrytą kartę swojego przeciwnika po tej samej stronie zasłony. Ale powinien on spróbować zapobiec przedwczesnemu odkryciu karty pierwszego wistu i opóźnić podniesienie zasłony.

Przepis 20:
Powtórzenie licytacji:
Zanim odzywki zostaną zdjęte po zakończeniu licytacji gracze sprawdzają jej przebieg na tacy. W pierwszej lewie, gdy gracz ma ciągle prawo do powtórzenia licytacji, a odzywek już nie widać powtórzenia licytacji dokonuje, na piśmie, przeciwnik pytającego z tej samej strony zasłony (patrz 2. poniżej).
Wyjaśnianie odzywek:
  1. W czasie licytacji w każdej chwili gracz ma prawo zażądać od swojego przeciwnika po tej samej stronie zasłony, na piśmie, wyjaśnień dotyczących licytacji. Odpowiedź udzielana jest również na piśmie.
  2. W czasie rozgrywki pytania zadaje się na piśmie przy zamkniętej zasłonie. Zasłonę podnosi się po udzieleniu pisemnej odpowiedzi.
  3. Do momentu zakończenia rozdania porozumiewanie się między różnymi stronami zasłony jest zabronione, również jeśli chodzi o licytację lub wyjaśnienia, tak udzielone jak i otrzymane.

Przepisy 2532 oraz 3439:
Zgodnie z zasadami WBF Code of Practice, jeśli można przekazać na drugą stronę zasłony jedynie legalne odzywki (po ewentualnych poprawkach), to nie ma kar, a zawodnicy po drugiej strony zasłony nie są informowani o tym, co zaszło. Do wykroczeń, których dotyczą te przepisy stosujemy następujące procedury:

A. Taca nie została przesunięta:
Zanim taca zostanie przesunięta przeciwnik wykraczającego po tej samej stronie zasłony lub sam wykraczający powinni zwrócić uwagę na nieprawidłowość i zawołać sędziego. Sędzia ma obowiązek dopilnować, żeby nieprawidłowość została poprawiona. Nie ma kar. Nieprawidłowa zapowiedź nie może zostać zaakceptowana.
B. Obie strony są winne::
Jeśli nieprawidłowa zapowiedź została jednak przesunięta na drugą stronę zasłony, a winne są temu obie strony (czyli którykolwiek z graczy popełnił nieprawidłowość, a właściwy gracz, "n" lub "s", przesunął przed jej poprawieniem tacę), to obaj zawodnicy po drugiej stronie są odpowiedzialni za zwrócenie uwagi na nieprawidłowość i zawołanie sędziego. Sędzia ma obowiązek zawrócić tacę do wykraczającego dla poprawienia nieprawidłowości bez kary. Nieprawidłowe zapowiedzi nie mogą zostać zaakceptowane.
C. Tylko jedna strona jest winna:
Jeśli nieprawidłowa zapowiedź zostanie przesunięta na drugą stronę zasłony, a winna jest tylko jedna strona (czyli wykraczającym był "e" lub "w", który następnie, niezgodnie z procedurą, przesunął tacę), to obaj zawodnicy po drugiej stronie są odpowiedzialni za zwrócenie uwagi na nieprawidłowość i zawołanie sędziego. Sędzia ma obowiązek zawrócić tacę do wykraczającego dla poprawienia nieprawidłowości i mają zastosowanie odpowiednie kary. Nieprawidłowe zapowiedzi nie mogą zostać zaakceptowane.
D. Nieprawidłowość nie została zauważona:
Jeśli nieprawidłowa zapowiedź została przesunięta na drugą stronę zasłony, żaden ze znajdujących się tam graczy nie zwrócił na nią uwagi i, ewentualnie, taca wróciła na tę stronę, gdzie popełniono nieprawidłowość, to licytacja taka uprawomacnia się bez kar i poprawiania. Jednakowoż, w przypadku zapowiedzi niedozwolonych, Przepis 35 pozostaje w mocy.
E. Informacja - legalna czy nie:
  1. Informacja z wycofanych odzywek jest nielegalna dla strony wykraczającej i legalna dla gracza lub pary, która wykroczenia nie popełniła. Jeśli sędzia stwierdzi, że strona wykraczająca skorzystała z takiej nielegalnej informacji, to powinien orzec wynik rozjemczy.
  2. Jeżeli zawodnik widzi odzywkę, której nie widział przedtem z powodu niedokładnego przesunięcia tacy, to informacja ta jest dla niego legalna i może być użyta zanim zalicytuje jego LHO.

Przepis 33:
Kolejna zapowiedź jest unieważniona bez kary.

Przepis 40:
Alertowanie:
Po zgłoszeniu zapowiedzi alertowalnej gracz ostrzega o tym swojego przeciwnika po tej samej stronie zasłony. Po przesunięciu tacy obaj znajdujący się tam gracze winni niezwłocznie zaalertować sztuczną odzywkę swojego partnera.

Przepis 41A:
Pierwsze wyjście po za kolejnością:
Przeciwnik wykraczającego po tej samej stronie zasłony winien starać się zapobiec popełnieniu wykroczenia. Pierwszy wist po za kolejnością wycofuje się bez kary, jeśli nastąpił zakrytą kartą lub nie została podniesiona zasłona. Jeśli po pierwszym wiście po za kolejnością odkrytą kartą zasłona została podniesiona bez udziału strony rozgrywającej i:
  1. po drugiej stronie zasłony nie nastąpił wist odkrytą kartą, to pierwszy wist traktuje się jako wist po za kolejnością i ma zastosowanie przepis 54.
  2. po drugiej stronie zasłony nastąpił wist odkrytą kartą, to karta wistu po za kolejnością staje się normalną kartą przygwożdżoną.
Jeśli strona rozgrywająca, niezgodnie z procedurą, podniosła zasłonę, to wyjście po za kolejnością traktuje się jako zaakceptowane. Sędzia powinien orzec wynik rozjemczy, jeśli uzna, że zawodnik, który podniósł zasłonę mógł wiedzieć, że akceptacja takiego wistu będzie dla jego strony korzystna.

Przepis 73D:
Jest rzeczą właściwą regulowanie tempa licytacji po szybkich zapowiedziach przeciwnika. Można to robić albo odwlekając własną zapowiedź (poprzez jej położenie przed sobą, ale nie na tacy) lub odczekując z przesunięciem tacy.
Opóźnienie w przesunięciu tacy nie przekraczające piętnastu sekund (w dowolnym momencie licytacji i nawet zmieniające jej dotychczasowe tempo) nie jest podstawą do oskarżenia o przekazanie nielegalnej informacji. Zaleca się zawodnikom losowe zmiany tempa przesuwania tacy. Wtedy piętnastosekundowe (a nawet dłuższe, w nieoczekiwanych sytuacjach) opóźnienia nie będą przekazywały żadnych informacji.

Przepis 76:
Widzowie:
Widz nie może siedzieć w sposób umożliwiający oglądanie obu stron zasłony.

poprzedni Przepisy Brydża Porównawczego 1997 (wersja polska) do góry następny Dodatek II

ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2001